fotokonkurs.htm  27.02.2004

Fundacja Salon 101
ogłasza otwarty, międzynarodowy konkurs fotograficzny
Dobra Wiadomość w Fotografii

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej Dzień Dobrej Wiadomości

Cele konkursu:

promowanie pozytywnego spojrzenia na świat,

tworzenie nowego wizerunku informacji, uwrażliwiającej odbiorców na wszelkie przejawy harmonii i piękna życia codziennego,

stworzenie alternatywy wobec sensacyjnego i brutalnego obrazowania świata rozpowszechnianego w mediach.


Regulamin konkursu Dobra Wiadomość w Fotografii:

Konkurs ma charakter otwarty.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: profesjonaliści i amatorzy.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksimum 3 prace. Jako pracę konkursową traktuje się indywidualną fotografię lub cykl składający się z maksimum 5 fotografii.

.Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i powinny zostać dostarczone organizatorowi w formie powiększenia na papierze fotograficznym, wydruku z nośnika elektronicznego lub w postaci pliku elektronicznego na płycie CD. Prace powinny zostać dostarczone organizatorowi w formacie od 18x24 do 30x45 cm.

Prace mogą być wykonane przed ogłoszeniem konkursu, mogą pochodzić ze zbiorów
archiwalnych.

Każda praca powinna zostać opatrzona godłem. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, w której znajdzie się osobisty podpis autora oraz imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu lub/i adres e-mail. Należy również dołączyć podpisane oświadczenie następującej treści:
„Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883 na potrzeby konkursu, wystaw pokonkursowych oraz promocji inicjatywy Dobra Wiadomość w Fotografii. Udzielam organizatorom konkursu prawa do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych przeze mnie prac w działaniach związanych z konkursem i inicjatywą Dobra Wiadomość w celach niekomercyjnych."

Prace należy nadsyłać do 15 maja 2004 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy przesłać na adres Organizatora:
Fundacja Salon 101
ul. Saska 101 m2
03-914 Warszawa

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Prace po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie i na innych nośnikach elektronicznych, w albumach i katalogach oraz wszelkich materiałach promujących inicjatywę Dobra Wiadomość w Fotografii, a także w każdej przyszłej edycji konkursu w kraju i zagranicą.

Lista wszystkich uczestników konkursu zostanie zamieszczona w serwisie internetowym
Dzień Dobrej Wiadomości www.ddw.org.pl www.dziendobrejwiadomosci.pl.

Lista autorów nagrodzonych prac zostanie opublikowana na łamach mediów, które objęły konkurs patronatem medialnym.

Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie:
Tadeusz Rolke, Wojciech Eichelberger, Zbigniew Tomaszczuk, Jerzy Gumowski, Tomasz Tomaszewski, Alek Sochoń, Marta Majewska.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz zamieszczone w albumie wydanym nakładem organizatorów i dystrybuowanym w kraju i zagranicą.

Werdykt Jury zostanie podany do publicznej wiadomości podczas uroczystego otwarcia
pokonkursowej wystawy prac wyróżnionych i nagrodzonych, 8 września 2004 roku. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni wcześniej.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.Warszawa, 10 stycznia 2004r.
Jury konkursu Dobra Wiadomość w Fotografii