frapajte.htm

nowosci:  

IX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Podhalanie w świecie”, które odbędzie się w dniach 
9 – 11 września 2005 roku w Zakopanem.

 

kontakt: Agata Kalinowska-Bouvy:   apajte@tiscali.fr

wiecej informacji: http://www.apajte.europolonia.org/

________________________________________________________________________________

Działalność Polskiego Stowarzyszenia
Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie
A.P.A.J.T.E

W dniu 24 października 1994 roku na mocy prawa o francuskich stowarzyszeniach założono w Paryżu Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe – A.P.A.J.T.E.). Inicjatorami tej organizacji byli Bogdan Dobosz i Zbigniew Judycki.

 Zgodnie z przyjętym statutem głównymi celami Stowarzyszenia jest, m.in. wspieranie wydawnicze wartościowych prac związanych z polskim piśmiennictwem, a więc zarówno dzieł literackich jak prac dziennikarskich i przekładowych, czy innych tekstów o użyteczności publicznej; prowadzenie otwartej działalności klubowej dla stowarzyszonych; organizowanie spotkań zawodowych, konferencji, kongresów i wieczorów autorskich; nagradzanie prac literackich i dziennikarskich; wydawanie Biuletynu Informacyjnego oraz prowadzenie własnej działalności wydawniczej.

Do Stowarzyszenia może należeć każdy zaakceptowany przez Zarząd autor (pisarz, poeta, eseista, autor opracowań specjalistycznych etc.), dziennikarz lub tłumacz, którego przynajmniej jednym z języków pracy jest język polski oraz, który ma publikacje książkowe lub prasowe ukazujące się na terenie Europy. Kryterium przynależności do Stowarzyszenia nie stanowi narodowość, obywatelstwo ani miejsce zamieszkania. W chwili obecnej Stowarzyszenie wychodzi z ram europejskich i dzięki swym członkom staje się stowarzyszeniem światowym. Każdy z członków po opłaceniu ustalonych składek ma prawo, m.in. do posiadania legitymacji członkowskiej, a osoby deklarujące pracę dziennikarską - do karty prasowej, korzystania ze zniżek przysługujących Stowarzyszeniu, wstąpienia do Klubu Samopomocy Koleżeńskiej, otrzymywania Biuletynu Informacyjnego i zamieszczania w nim swoich tekstów.

Stowarzyszenie skupia ludzi polskiego pióra w szerokim tego słowa znaczeniu i staje w obronie praw dziennikarzy polonijnych, którzy vis-ŕ-vis dziennikarzy etatowych, pozbawieni są wielu przywilejów przysługujących serwisowi prasowemu.

W skład obecnego Zarządu wchodzą: Agata Kalinowska-Bouvy (prezes), Jerzy Rzeszuto (wiceprezes), Mirosława Niewińska (sekretarz) i Adam Gałkowski (skarbnik).

W okresie swojej sześcioletniej działalności Stowarzyszenie współorganizowało szereg imprez o charakterze kulturalnym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wystawę fotograficzną « Regards Divers » oraz konferencję na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 1999 r., a w 2000 r. wspólnie z Zakładem Biografistyki Polonijnej i Konsulatem Generalnym RP zorganizowanie I Salonu Książki Polonijnej w Brukseli oraz wspólnie z Instytutem Badań nad Kulturą Polonijną w Monachium I Światowego Polonijnego Spotkania Intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki w Cannes. W roku 2001 został zorganizowany kolejny, II Salon Książki Polonijnej w Brukseli, współorganizowano II Światowe Polonijne Spotkanie Intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki w Barcelonie.

Od dwóch lat Stowarzyszenie wspiera finansowo organizowane przez Zakład Biografistyki Polonijnej międzynarodowe sympozja naukowe poświęcone losom wychodźstwa polskiego.

 W zakresie działalności wydawniczej opublikowano w formie książki pt. « Nadwiślańskie Odyseje », zbiór wywiadów z przedstawicielami środowisk polonijnych z różnych krajów Europy oraz wydano zbiór poezji w języku francuskim i polskim Stanisława Gaczoła. W 1998 r. podpisano umowę z miesięcznikiem « Pro Polonia », w którym Stowarzyszenie redaguje dział « Życie Paryskie ». W podobny sposób funkcjonuje kooperacja z wydawanym od roku w Tarnowie Dąbrowskiej periodykiem « Czas Polonii ».

W 1997 r. został zainicjowany « Biuletyn Informacyjny A.P.A.J.T.E.», który wreszcie w ubiegłym roku uzyskał swój numer ISSN. Ma to istotne znacznie dla zrzeszonych w Stowarzyszeniu dziennikarzy polonijnych. Dla pełniejszego zrozumienia tego faktu, w tym miejscu należy przypomnieć, kim jest dziennikarz polonijny. Jak ogólnie wiadomo możliwości finansowe polonijnych gazet są niezmiernie skromne. W większości przypadków nie mogą one pozwolić sobie na etatowych dziennikarzy. Osoby pisujące z tak zwanego „doskoku”, nawet regularnie współpracujące, ale bez oficjalnego pełnego zatrudnienia, nie mają prawa do karty prasowej, uważane są, bowiem za dziennikarzy prasy periodycznej, gdzie słowo periodyczny należy rozumieć jako od czasu do czasu. W tym przypadku Polskie Stowarzyszenie A.P.A.J.T.E., dzięki interpretacji przepisów prawnych, ma możliwość do konkretnej pomocy takim osobom. Mając własny tytuł prasowy, mamy prawo do naszej karty prasowej, aby zgodnie z zasadą dostępu do informacji, zapewnić do tejże informacji dostęp naszym członkom na potrzeby wydawanego przez nas Biuletynu. Zajęcie przez nas takiego stanowiska spotkało się swego czasu z pełnym poparciem ze strony francuskiego Związku Zawodowego Dziennikarzy Prasy Periodycznej (SJPP), który powstał we Francji w 1894 i jest dziś najstarszą tego typu instytucją broniącą praw dziennikarzy nieetatowych.

Karta prasowa Stowarzyszenia A.P.A.J.T.E. jest bardzo szeroko honorowana, pozwala na uzyskanie wielu akredytacji, nawet do serwisu prezydenckiego, daje możliwość bezpłatnych wejść na większość wystaw, salonów, targów i to praktycznie na całym świecie. Tym bardziej trudno jest zrozumieć, dlaczego najmniej respektowana jest w Polsce.

W 1997 r. Zarząd Stowarzyszenia powołał Kapitułę Nagrody Honorowej « Lutetia » (statuetka z brązu). Nagroda corocznie przyznawana jest osobom i instytucjom, za wybitne osiągnięcia na polu inicjatyw polonijnych, za działalność publicystyczną i literacką oraz za całokształt osiągnięć naukowych lub twórczych. W latach 1998-2001 nagrodą uhonorowano: dr Zdzisława Jagodzińskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Londynie (za wieloletnią działalność publicystyczną oraz niezłomną postawę w walce o odrodzenie niepodległej Polski), inż. Ryszarda Leśniewskiego z Paryża (za najlepszą architektoniczną realizację roku), red. Jolantę Masłowską, z radia ze Lwowa (za najlepszą literacką pracę konkursową podczas Światowego Zjazdu Mediów Polonijnych w Tarnowie), red. Agnieszkę Panecką, rzecznika prasowego Stowarzyszenia « Wspólnota Polska w Warszawie (za wieloletnią pracę dziennikarsko-redakcyjną dotyczącą zagadnień Polonii), prof. Henryka Ratajczaka, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu (za całokształt pracy naukowej, wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii fizycznej oraz rozwijanie współpracy pomiędzy polskim i francuskim środowiskiem naukowym), dr Jana Sęka, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie (za całokształt pracy publicystycznej oraz dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa wychodźstwa polskiego), Wiesława Wodę, wojewodę tarnowskiego (za organizowanie światowych spotkań mediów polonijnych), prof. Adama Zielińskiego, pisarza z Wiednia (za całokształt pracy naukowej i publicystycznej oraz osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej w Europie), prof. Bogdana Piotrowskiego z Uniwersytetu de la Sabana w Bogocie (za krzewienie kultury polskiej w Kolumbii), Jerzego Drożdża, Konsula Generalnego RP w Brukseli (za wyjątkowe zaangażowanie i pracę wśród Polonii, a także za życzliwy stosunek i współpracę z mediami) oraz Redakcję « Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza » w Londynie (za całokształt pracy publicystycznej i niezłomną postawę patriotyczną przez ponad pół wieku w walce o wolną Polskę).

W 1999 roku Stowarzyszenie ufundowało nagrody specjalne przeznaczone na festiwale i konkursy polonijne za kultywowanie piękna języka polskiego. Do tej pory przyznano je: Agnieszce Świątek, laureatce XV Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego Literatury Współczesnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ośmioletniej Wierze Dementczuk z Białorusi, najmłodszej uczestniczce VIII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu, Zespołowi Folklorystycznemu z Australii podczas Polonijnych Spotkań z Folklorem w Dąbrowie Tarnowskiej.

W tymże też roku ustanowiono nagrody wewnętrzne A.P.A.J.T.E., które przyznawane są wśród członków Stowarzyszenia. Do dnia dzisiejszego zostało wyróżnionych 6 osób: Jadwiga Dörr (z sekcji autorskiej za całokształt wydawniczy), Halszka Gorazińska-Frontičre (z sekcji tłumaczy za przekład książki „Kobiecość" aut. Perla Servan-Schreiber), Jadwiga Dąbrowska (z sekcji dziennikarskiej za całokształt pracy), Henryk Róg (z sekcji dziennikarskiej z okazji 25-lecia pracy dziennikarskiej we Francji) oraz państwo Agata i Zbigniew Judyccy (założyciele IRB za działalność na rzecz Polonii Świata).

Lata 2001-2002 obfitowały w kolejne nagradzanie za działalność na polu polonijnym. Zespół „Truskaweczka” (Awiżeń – Ukraina), wyróżniony został na Polonijnym Festiwalu Folklorystycznym Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Na X Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu wyróżnienie A.P.A.J.T.E. otrzymała Walentyna Sawienko z Doniecka, a jubileuszowy Festiwal przedborski został dodatkowo wyróżniony. Stowarzyszenie nagrodziło wysiłek jego organizatorów: burmistrza Wojciecha Ślusarczyka, dyrektor MDK Małgorzatę Błaszczyk i Władysława Obarzanka. Inny 10-letni jubileusz i kolejne wyróżnienie tym razem dla polskiego programu radiowego POLES APART BBC WM z Coventry w Anglii. Za wieloletnie organizowanie polonijnych konkursów poezji został nagrodzony Waldemar Józwik z Wąglan, a państwo Anna i Mirosław Twarogowie z Bydgoszczy redaktorzy „Pod Wiatr” za prowadzenie dziennikarskiej działalności wśród młodzieży polonijnej świata. Specjalne wyróżnienie za twórczość poetycką w kategorii debiutów otrzymał Sebastian Nowak z Lublina.

Na przestrzeni ostatnich lat członkowie Zarządu nawiązali szereg kontaktów z organizacjami polonijnymi w świecie, a poszczególni członkowie reprezentując Stowarzyszenie uczestniczyli w sympozjach, zjazdach, konferencjach czy obchodach jubileuszowych, m.in. w Kongresie Kultury Polskiej w Londynie, Światowym Zjeździe Mediów Polonijnych w Tarnowie, Zjeździe Polonii w Pułtusku, Jubileuszu Szwajcarskiego Klubu Żywego Słowa oraz sympozjach biografistyki polonijnej w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Krakowie i Brukseli

W roku 2002 Stowarzyszenie było m.in. organizatorem III Salonu Książki Polonijnej Rzym’02, objęło patronatem medialnym VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej w Rzymie.

Planowane m.in. na rok 2003: rozpoczęcie prac redakcyjnych nad « Encyklopedią Polonii Francuskiej », « Informatorem Prasowym » i założenie stron internetowych, a także IV Salon Ksiażki Polonijnej – Bruksela’03.

Red. Agata KALINOWSKA-BOUVY