Szczecin, wtorek, 8 stycznia 2002

 

Moja opinia dotycząca struktury firmy dla AUTORECYKLINGU:

 

        Ważnym przepisem prawnym dotyczącym spraw AUTORECYKLINGU jest wprowadzona w życie od 01 października 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa ta określa zasady postępowania z odpadami, określonymi jako każda substancja lub przedmiot należący do jednej z podanych kategorii, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Szczególnymi, ściśle określonymi w Ustawie odpadami są odpady niebezpieczne, dla których są podane szczegółowe zasady postępowania.

Ustawa określa obowiązki producentów:

Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów,

powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

   1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich

     negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas

     i po zakończeniu ich użytkowania,

   2) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało

     się zapobiec ich powstaniu,

   3) zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów,

     których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać

     odzyskowi.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub

form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub

pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także

ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub

zdrowia ludzi.

Jest to bardzo istotne dla AUTORECYKLINGU, ponieważ określa, że koszty właściwego postępowania z samochodem wycofanym z eksploatacji powinien ponosić producent samochodu.

Ustawa zakazuje też postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska, i określa, że:

„Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami”.

Samochód, wycofany z eksploatacji przez posiadacza, który zamierza się go pozbyć, czyli samochód, który staje się odpadem - jest substancją dosyć trudną do zakwalifikowania do konkretnej kategorii odpadów. Jest na pewno obiektem niebezpiecznym dla ludzi(posiada; zbiorniki ciśnieniowe, resztki paliwa ciekłego i gazowego, akumulator, poduszki powietrzne, napinacze pasów), ale również stwarza zagrożenie dla środowiska (posiada oleje przepracowane, płyny hydrauliczne, hamulcowe, chłodnicze, płyny do spryskiwaczy, amortyzatory z olejem, filtry olejowe, części zawierające szkodliwe substancje). Wymaga racjonalnego demontażu części do ponownego użycia, do recyklingu, do odzysku energetycznego i do unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

Ustawa nakazuje właśnie taki tryb postępowania z odpadami:

„Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest  uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.”

Pewną nadzieję na unormowanie trybu postępowania stwarza tu też zapis ustawy mówiący, że ”ministrowie ... w zakresie swoich kompetencji ... mogą określić ... szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, kierując się ... potrzebą stworzenia schematów postępowania z tymi odpadami przez ich posiadaczy”.

Niestety, nie są w tej ustawie podane żądane poziomy odzysku i poziomy recyklingu, ani terminy. Należy się spodziewać, że będzie to określone najpóźniej po przyjęciu przez nasz kraj Dyrektywy 2000/53/EC.

 

Drugim ważnym przepisem prawnym dotyczącym spraw AUTORECYKLINGU jest wprowadzona w życie od 01 stycznia 2002 roku

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Dotyczy ona również przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy w drodze importu towary, których częściami składowymi są produkty wymienione w tej ustawie (chodzi m.in. o: akumulatory ołowiowe, oleje smarowe, opony, urządzenia klimatyzacyjne).

Zatem importerzy samochodów (dealerzy) są zobowiązani przestrzegać tej ustawy.

Ustawa nakłada na takich przedsiębiorców obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych (rozumianych jako odpady powstające z tych, wymienionych w ustawie produktów) co najmniej w wysokości określonej w ustawie.

Zatem importerzy samochodów (dealerzy) w myśl tej ustawy są odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami poużytkowymi powstającymi przy zakończeniu eksploatacji sprzedanych przez nich samochodów – ale tylko w zakresie wymienionych części składowych: akumulatory ołowiowe, oleje smarowe, opony, urządzenia klimatyzacyjne.

Obowiązek, o którym mowa w ustawie może być realizowany przez przedsiębiorcę: samodzielnie, albo za pośrednictwem „organizacji odzysku”, która przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.

Status „organizacji odzysku” jest dokładnie zawarowany we wspomnianej Ustawie (wyłącznie spółka akcyjna z kapitałem pieniężnym 1 mln zł, akcje wyłącznie imienne, nieuprzywilejowane).

Przedsiębiorca lub „organizacja odzysku” może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim.

 

 

-        Brak jasności w przepisach dotyczących traktowania samochodów wycofanych z eksploatacji,

-        brak przepisów umożliwiających dzisiaj wymuszenie na kimkolwiek działań w  poważnym traktowaniu autorecyklingu,

-        nieznany termin i zakres wprowadzenia przepisów wdrażających Dyrektywę 2000/53/EC

-        przewidywany okres początkowych strat w działalności autorecyklingu

-        konieczność zaistnienia organizacji w planach ochrony środowiska

-        bardzo ostre wymagania dotyczące ochrony środowiska w Dyrektywie i konieczność rozpoczęcia przygotowywania się do ich spełnienia

-        ostre wymagania dotyczące „organizacji odzysku”, która może być powołana w formule Ustawy z dnia 11 maja 2001 r.

to wszystko wydaje się świadczyć, że na obecnym etapie powoływanie firmy o strukturze „organizacji odzysku” zgodnej z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. jest zamiarem niezbyt trafnym.

Sugeruję powołanie firmy dla realizacji naszych zamierzeń w formule Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która pozwoli elastycznie działać praktycznie od zaraz, co ma duże znaczenie – zwłaszcza dla szybkiego nawiązania kontaktów z władzami lokalnymi i wypracowywania właściwych form tej współpracy.

Pozwoli to też elastycznie dostosowywać się do spodziewanych unormowań prawnych, mając w perspektywie Dyrektywę 2000/53/EC.

Nie ogranicza to też możliwości pozyskiwania wspólników, którzy mogą swobodnie wnosić np. aporty w różnej postaci, co było wykluczone w formule „organizacji odzysku” zgodnej z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r.

Jednocześnie nie ogranicza zakresu działalności tylko do tematów gospodarowania odpadami, co powinno pomóc w utrzymaniu rentowności firmy, zwłaszcza w pierwszych miesiącach jej działalności.

Formuła Spółki z o.o. nie ogranicza zasadniczego zakresu działania w zakresie gospodarowania odpadami, określonego przez USTAWĘ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach jako:

„zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów”

W pierwszej fazie działalności może być możliwe – zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. przejęcie wykonania poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem od producentów (i dealerów), oraz istniejących „organizacji odzysku” jako osoba trzecia.

W miarę rozwoju działalności firmy będzie też można w stosownym momencie - w zależności od potrzeb - powołać spółkę akcyjną w formule „organizacji odzysku” zgodnej z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r., czy też nawet przekształcić w nią istniejącą spółkę z o.o.

 

Jan Krawiec