lublin05072004.htm

INFORMACJA
O STUDIUM FOLKLORYSTYCZNYM
DLA INSTRUKTORÓW ZESPO
ŁÓW POLONIJNYCH
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLIN 05.07-05.08. 2004 R.

ORGANIZATORZY:

- Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Senta RP, Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie
ul. I. Radziszewskiego 16 , 20-031 Lublin tel. 53-332-02,
fax: (48)-81-5375102, lub 5333669 e-mail: ztlum@klio.umcs.lublin.pl.

MIEJSCE:
Bursa Szkó
ł Artystycznych, ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, tel. (0-48-81) 5323209
fax: (0-48-81) 53-291-04

TERMIN: 05.07-05.08.2004 roku.

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:
Studium organizuje nabór w 2004 roku zajęcia na I rok. Słuchacze otrzymują na I roku indeks, w którym uzyskują zaliczenia przedmiotów. Każdy rok kończy się promocją, natomiast słuchacze III roku zdają egzamin przed komisją i uzyskują dyplom instruktora - choreografa polskiego tańca ludowego.

Pod kierunkiem wybitnych polskich specjalistów uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzą z zakresu choreografii . Okres szkolenia obejmuje 3 sesje (każda trwa 1 miesiąc - lipiec), w których można uczestniczyć nie koniecznie co roku. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

PROGRAM:

Program zajęć obejmuje m.in.
- praktyczn
ą naukę polskich tańców narodowych i regionalnych większości regionów kraju,
- opracowanie układów choreograficznych oraz wybranych obrzędów ludowych,
- naukę śpiewu, rytmikę, technikę taneczną i podstawowe wiadomości z muzyki, z metodyki nauczania tańca, zasady pracy z zespołami,
- wiadomości o tradycyjnej kulturze ludowej i polskiej kulturze współczesnej,

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:
Przewiduje się udział w koncertach i projekcjach filmów, spotkania z zespołami folklorystycznymi oraz wycieczki krajoznawcze.

UCZESTNICY:
Uczestnikami Studium mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, tańczą w zespole, znają w podstawowym zakresie język polski. Wymagana jest również sprawność fizyczna i słuch muzyczny.

KOSZTY UCZESTNICTWA:
Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa Senat RP i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnicy zobowiązani są opłacić we własnym zakresie koszty podróży z kraju zamieszkania do Lublina oraz drogę powrotną. Ponadto winni ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków. Z uwagi na duży wysiłek fizyczny wymagane jest zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

KARTĘ ZGŁOSZENIA
należy przesłać w terminie do 31 maja 2004 roku na adres:

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. I. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin , tel. 53-332-02,
fax: (48)-81-5375102, lub 5333669 e-mail: ztlum@klio.umcs.lublin.pl

Dyrektor Studium Folklorystycznego
mgr Stanisław Leszczyński
starszy wykładowca UMCS