mord08052004.htm   Zugriffszähler od 21.03.2005

 

Sprawozdanie
z 5 posiedzenia Zarządu Związku Potomków Lwowskich Profesorów
zamordowanych przez Gestapo w lipcu 1941roku

Zebranie odbyło się 20.03. 2005 w sali konferencyjnej Hotelu GEM we Wrocławiu
z udziałem:

1. Tomasz Cieszyński prezes
2. Joanna Domańska wiceprezes
3. Andrzej Chuweń sekretarz
4. Jakub Cieszyński członek

zgodnie z zaproponowanym przez T. Cieszyńskiego i przyjętym programem :

1.A. Chuweń odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 8 maja 2004, który został przez zebranych przyjęty i podpisany.

2.T. Cieszyński wygłosił krótkie wspomnienie o zmarłym 9.07.2004 najstarszym członku Związku ś. p. Jerzym Komornickim. Przypomniał o przypuszczalnych przyczynach nieumieszczenia nazwiska Jego brata Władysława Komornickiego na pomniku poświęconemu Profesorom Lwowskim jak również szczególnie podkreślił fakt ufundowania jego własnym sumptem tablicy pamiątkowej w kościele NM Panny we Wrocławiu, zgodnie z prawdą historyczną przedstawiającą tamte tragiczne wydarzenia.

3.Następnie przedstawiono Zarządowi do sprawdzenia i podpisania protokół z głosowania korespondencyjnego w sprawie art. 4 mającej powstać Fundacji im. Lwowskich Profesorów. Zebrani po przyjęciu i podpisaniu protokołu załączają go do niniejszego sprawozdania stwierdzając ważność i prawomocność wyboru wariantu A.

4.T. Cieszyński przedstawił aktualny stan spraw związanych z przebiegiem postępowań sądowych przeciwko RFN. Zarząd wobec biernej postawy mec. Slotwinski, która nie przybyła na zebranie (mimo zaproszenia) i nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, stwierdził konieczność kontynuacji podjętych działań i zalecił swoim członkom:

a. A. Chuweniowi - doprowadzenie do spotkania mec. Slotwiński z Z. Kosteckim w celu uzyskania jasnych odpowiedzi:

czy będzie dalej prowadzićsprawy przed sądami a w razie odpowiedzi negatywnej uzyskanie wypowiedzenia porozumienia o reprezentowaniu

czy przekaże nam uwierzytelnione kopie obydwu apelacji z uzasadnieniami oraz cały komplet posiadanej przez siebie dokumentacji procesowej

b. T. Cieszyńskiemu – zwrócenie się do sądu z prośbą o uzyskanie brakujących dokumentów apelacyjnych

c. J. Cieszyńskiemu - znalezienie we Wrocławiu odpowiednio kwalifikowanej kancelarii adwokackiej posiadającej możliwość działania przez swój oddział w RFN na rzecz Związku oraz przeprowadzenia rozmów wstępnych.

5.Przedstawiono i przedyskutowano i uzgodniono tekst pisma do prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Wobec równo podzielonych opinii członków Zarządu w kwestii wymienienia w tekście nazwiska domniemanego dowódcy ukraińskiego oddziału egzekucyjnego R. Suchewycza, bedącego obecnie bohaterem narodowym Ukrainy postanowiono zwrócić się do prof. S. Grzędzielskiego o wydanie rozstrzygającej opinii i ewentualne innych sugestii na temat przygotowanego dokumentu.

 Na tym zebranie zakończono.
Andrzej Chuweń    Tomasz Cieszyński
sekretarz                 prezes

Walne Zgromadzenie 8 maja 2004 roku - Wroclaw


Profesor Tomasz Cieszynski odczytuje sprawozdanie (Z.Kostecki, A.Chuwen)

uczestnicy Zebrania

uczestnicy Zebrania
Lista obecnosci 8 maja 2004 we Wroclawiu
Sprawozdanie z dzialalnosci poprzedniego Zarzadu  (w opracowaniu)
Protokol z zebrania we Wroclawiu 8 maja 2004  (w opracowaniu)