Warszawa, 25.04.2002.

Sprawozdanie

z posiedzenia Zarządu Związku Potomków Lwowskich Profesorów

zamordowanych przez Gestapo w lipcu 1941

Zebranie odbyło się 20.04.2002 w siedzibie Związku w Obornikach Śląskich przy ul. Modrzewiowej 20

z udziałem jak niżej:

1.Tomasz Cieszyński Prezes Zarządu

2.Stanisław Grzędzielski Członek Zarządu

3.Andrzej Chuweń Sekretarz

Uznano nieobecność Zbigniewa Kosteckiego –Wiceprezesa Zarządu za usprawiedliwioną i przystąpiono do omawiania spraw zgodnie z przewidzianym programem.

1.Sprawozdanie z prac organizacyjnych

Przyjęto informację T. Cieszyńskiego o zarejestrowaniu Związku w dniu 03.04.02.przez

właściwy Sąd Rejonowy i uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101328. Koszty z tym związane Zarząd pokrył solidarnie z funduszy własnych i postanowił ponieść dalsze koszty związane z koniecznością sporządzenia niezbędnych formularzy, pięczątek itp.

2.Sprawozdanie z kontaktów z IPN

Wysłuchano informacji A. Chuwenia o jego wizycie wraz z Z. Kosteckim w Instytucie Pamięci

Narodowej celem nawiązania kontaktów i powiadomienia o zawiązaniu się Związku.

Postanowiono wysłać do IPN i Prokuratury Rzeszowskiej prowadzącej dochodzenie w sprawie mordu lwowskiego oficjalnych pism informujących o rejestracji Związku oraz podjęciu statutowej działalności po uzyskaniu od Z. Kosteckiego kopii jego listu intencyjnego z 19.07.01.

3.Określenie funkcji członków Zarządu

Zarząd przyjmuje zasadę powierzania swym członkom doraźnych spraw do realizacji i w związku z pkt 2.deleguje Z Kosteckiego do dalszych kontaktów z IPN, po uzyskaniu od niego kopii listu j.w.

4.Plan działalności na rok 2002

a. memoriał wg statutu art 2. pkt 4

T. Cieszyński przedstawił wstępny projekt memoriału skierowanego do Prezydenta RFN w języku polskim i niemieckim, który po przedyskutowaniu i naniesieniu poprawek redakcyjnych postanowiono przygotować do wysłania za pośrednictwem ambasadora RFN w Polsce. Korektę wersji niemieckiej przez zawodowych tłumaczy podjął się załatwić A. Chuweń, zaś S Grzędzielski zaoferował pomoc przy opracowywaniu wersji angielskiej.

b. przygotowanie projektu statutu Fundacji im. Lwowskich Profesorów.

Postanowiono zebrać w miarę możliwości wzory statutów podobnych fundacji i przekazać je do wiadomości pozostałych członków zarządu celem wypracowania jednego wspólnego projektu.

c. nawiązanie rozmów a adwokatem

Uzgodniono nawiązanie kontaktu z mec. Słotwińską z RFN lub innym prawnikiem stosownie do dalszego biegu spraw do czego upoważniono T. Cieszyńskiego.

d. 61 rocznica śmierci Lwowskich Profesorów

Zaproponowano rozesłanie do wszystkich członków Związku zawiadomień o Mszy Św.

w intencji Profesorów. S. Grzędzielski wyraził gotowość do wzięcia udziału w uroczystościach zawiązanych z rocznicą i wygłoszenia okolicznościowego przemówienia

o ile nie uniemożliwią mu tego obowiązki służbowe.

5.Przyjęcie nowych członków

Zarząd przyjął w poczet członków czworo potomków prof. Stożka a mianowicie Emilię Igielską,

Krzysztofa Łuszczyńskiego, Magdalenę Łuszczyńską i Joannę Domańską, i zlecił Sekretarzowi

wysłanie im odpowiednich zawiadomień oraz statutu.

6.Wolne wnioski

Zarząd upoważnił T. Cieszyńskiego do nawiązania kontaktów z Dieterem Schenkiem, autorem

książki o Poczcie Polskiej w Gdańsku i zainteresowania go pomysłem zebrania za źródeł

niemieckich dostępnych dokumentów o zbrodni we Lwowie celem ogłoszenia ich drukiem.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczył: T. Cieszyński Protokołował: A. Chuweń