Sprawozdanie

z posiedzenia Zarządu Związku Potomków Lwowskich Profesorów

zamordowanych przez Gestapo w lipcu 1941

 

Zebranie odbyło się 24 września 2002 w siedzibie Związku w Obornikach Śląskich przy ul. Modrzewiowej 20

z udziałem osób jak niżej:

1.Tomasz Cieszyński prezes Zarządu

2.Zbigniew Kostecki wiceprezes Zarządu

3.Stanisław Grzędzielski członek Zarządu

4.Andrzej Chuweń sekretarz

1.Sekretarz A. Chuweń odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia 20 kwietnia 2002.

W dyskusji nad sprawozdaniem Z. Kostecki zgłosił zastrzeżenia co do kompetencji

mec. Słotwińskiej w kwestii prowadzenia spraw Zarządu, nie podał jednak uzasadnienia swoich zastrzeżeń.

Wskazał mec. Remina, który prowadził wygrany proces Obrońców Poczty Gdańskiej i uzasadnił jego kwalifikacje faktem, że posiada kancelarie prawne w Kolonii, Wiedniu oraz w Warszawie i ma uprawnienia obrońcy w Niemczech i w Polsce. Dodał również, że mec. Remin we wstępnej rozmowie z nim wyraził chęć

prowadzenia procesu dot. Lwowskich Profesorów przed sądem niemieckim.

T. Cieszyński poinformował zebranych, że z mec. Reminem rozmawiał osobiście przez telefon dwukrotnie w listopadzie ubiegłego roku i dowiedział się, że mec. Remin uważa, iż proces dot. Obrońców Poczty Gdańskiej wcale nie był wygrany a tylko zakończony umową polubowną w wyniku której Niemcy wypłacili znikome odszkodowanie indywidualne w kwocie od 5 do 15 tysięcy DEM.

Powiadomiony przez T. Cieszyńskiego, że w sprawie Lwowskich Profesorów istnieje precedens wypłacenia przez Niemców odszkodowania wdowie po profesorze Renckim p. Pauli Renckiej w wysokości

~ 100 tysięcy DEM mec. Remin nie skorzystał z możliwości informacji na ten temat od wnuka p. Renckiej

w Londynie i mimo obietnicy – nie skontaktował się pod koniec listopada 2001 telefonicznie jak sam zaproponował co można rozumieć jako desinterressement z jego strony.

Z Kostecki wysunął drugiego kandydata w osobie mec. Broniwoja Orlińskiego i podjął się sprawdzenia jakie stanowisko zajęliby obecnie proponowani przez niego kandydaci.

2.Sprawozdanie z pracy Zarządu od 20.04 do 24.08.02

T. Cieszyński odczytał przygotowanie sprawozdanie, które przyjęto i załączono do protokołu /zał. 1/.

W związku z jego treścią T. Cieszyński odczytał przetłumaczoną na j. polski odpowiedź prezydenta Raua na skierowany do niego 10 czerwca 2002 memoriał i przedyskutowano treść tej odpowiedzi

Z. Kostecki wyraził ubolewanie z powodu niedostarczenia mu przez Zarząd kopii memoriału przed jego wysłaniem do adresata oraz stwierdził, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią prezydenta Raua.

S. Grzędzielski oświadczył, że jest treścią odpowiedzi zawiedziony i wyraża ona chęć zamknięcia sprawy.

A. Chuweń uważa, że jest ona wymijająca.

T. Cieszyński przedstawił projekt listu jako repliki na odpowiedź prezydenta Raua. W dyskusji A. Chuweń uznał projekt za: zbyt polemiczny i nie mogący wnieść nic nowego do sprawy. S. Grzędzielski uważa, że

sprawa wymaga ponownej oceny po ustaleniu dalszej strategii postępowania. Z. Kostecki jest zdania, że nie należy w ogóle odpowiadać prezydentowi Rauowi. Postanowiono wspólnie sprawę odłożyć.

3.Uzgodnienie sposobu publikacji memoriałów

Zarząd zobowiązał Z Kosteckiego do opublikowania w internecie www.polonia.org./mordlwowski.htm

memoriału do prezydenta Raua w językach polskim, niemieckim i angielskim. W tym celu prezes

T. Cieszyński wręczył mu pełne teksty trzech wesji językowych tego memoriału a sekretarz A. Chuweń zobowiązał się przekazać mu te teksty niezależnie e-mailem.

Z. Kostecki przyrzekł uczynić to w ciągu trzech dni po powrocie do Niemiec. Przy tej sposobności zademonstrował on na ekranie niektóre strony dotychczasowej emisji internetowej dot. spraw Związku.

W sprawie przekazania informacji o działalności Związku do redakcji „Polityki" i ewentualnie

„Die Zeit" Z Grzędzielski i A. Chuweń podjęli się skontaktowania z redakcją w Warszawie.

 

4.Tekst memoriału do prezydenta Kuczmy

Po zapoznaniu się z projektem memoriału przedstawionym przez T. Cieszyńskiego zebrani

wyrazilii swoje opinie:

A. Chuweń uważa, że projekt jest nie do przyjęcia ze względu na polityczną treść i oświadcza,

że nie chce się angażować w politykę.

S. Grzędzielski zwraca uwagę na odmienność tytułów prawnych i moralnych wobec postaw Ukrainy

i RFN i postuluje zmianę formy oraz zakresu treści memoriału, odbiegającego od bezpośrednich zainteresowań rodzinnych. Nie jest też pewien, czy treść memoriału w szerszym kontekście nie zagraża interesom politycznym Polski.

Z. Kostecki obawia się, że wysłanie memoriału w tej formie uniemożliwi dalsze, planowane działania

Związku na terenie Ukrainy oraz uważa, że należy akceptować odmienność ocen historycznych i i moralnych różnych osób lub też działań na Ukrainie i w Polsce, a w związku z tym jest przeciwny publikacji memoriału.

T. Cieszyński uznaje, że wobec stosunku głosów członków Zarządu jak 3 : 1 jego projekt nie zostaje przyjęty i proponuje odroczenie sprawy.

S. Grzędzielski wyraża opinię, że należałoby powiadomić o sprawie prezydenta Kwaśniewskiego.

5.Sprawa współpracy z IPN

a. Z. Kostecki opisał ogólnie swoje kontakty z IPN zapoczątkowane przez jego list z 19 lipca.2001.

Poinformował, że można uzyskać kopie archiwum przekazanego przez prokuratora Żeleńskiego do Archiwum Akt Nowych. Znajdują się one obecnie w Prokuraturze IPN w Rzeszowie, dokąd uda się

4 września 2002 celem ich uzyskania.

b.Uzgodniono, że Zarząd prześle informacje na temat Związku oraz jego statut i określi swoje

stanowisko w sprawie zakresu udzielenia pomocy IPN po otrzymaniu kopii listu intencyjnego z 19 lipca 2001 od Z. Kosteckiego

6.Materiały przygotowawcze do statutu Fundacji im Lwowskich Profesorów

S. Grzędzielski wymienił z tytułu kilka statutów różnych Fundacji oraz przedstawił teksty ich dotyczące jak również tekst Ustawy o fundacjach. Każdy z członków Zarządu prześle na ręce Prezesa

swoje propozycje i uwagi.

7.Przyjęcie nowych członków

Uznano, że dopóki Tadeusz Adam Pilat nie nadeśle podpisanej przez siebie informacji na temat pokrewieństwa nie może być uznany za członka Związku mimo wyrażonej chęci przystąpienia do niego.

Na tym zebranie zakończono.

 Przewodniczył: T. Cieszyński Sporządził: T Cieszyński

wersja ostateczna od inz A. Chuwenia  (20.10.2002)