S t a t u t      S t o w a r z y s z e n i a     p o d      n a z w ą:

 

ZWIĄZEK  POTOMKÓW  LWOWSKICH  PROFESORÓW ZAMORDOWANYCH

PRZEZ GESTAPO   W LIPCU  1941  ROKU

Art.1.

Związek określony w tytule zostaje powołany do życia w celu utrwalenia w pamięci Polaków męczeńskiej śmierci 25 Profesorów Wyższych Uczelni Lwowa zamordowanych przez Gestapo w lipcu 1941 roku dlatego, że byli przedstawicielami nauki polskiej i nauczycielami polskiej młodzieży akademickiej. 4 lipca 1941 roku męczeńską śmierć poniosło dwudziestu dwóch Profesorów Wyższych Uczelni Lwowa a wraz z nimi żony dwóch z pośród nich oraz ośmiu synów i jeden wnuk jak również jeden ksiądz katolicki oraz osiem innych bliskich im osób. W dniach 12 i 26 lipca 1941 roku Gestapo zamordowało trzech następnych Lwowskich Profesorów. To masowe ludobójstwo stanowiło istotną cześć planu zagłady Narodu Polskiego powstałego na gruncie idei suprematyzmu niemieckiego.

Art. 2.

Celem Związku jest:

1. Utworzenie Fundacji im. Lwowskich Profesorów, której zakres działania określi statut.

2. Składanie hołdu pamięci Lwowskich Profesorów w rocznice ich męczeńskiej śmierci.

3. Przypominanie opinii publicznej w kraju i za granicą faktu tej zbrodni z uwagi na jej następstwa historyczne i polityczne dla Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej jak również ze względu na implikacje dla przyszłości Polski.

4. Występowanie do rządów reprezentujących narody, których organizacje państwowe lub narodowościowe świadomie i czynnie dokonały tej zbrodni o moralne potępienie motywów i faktu tej zbrodni oraz wyrażenie żalu, że się jej dopuszczono.

5. Występowanie o odszkodowanie za szkody moralne i/albo za straty materialne, które dotknęły rodziny w następstwie zbrodni określonej w art. 1 i reprezentowanie uprawnionych w postępowaniu sądowym

Art. 3.

1. Ciałem decydującym o działalności Związku jest Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej połowy ich liczby przy czym moc wykonawczą ma ich uchwała powzięta przez co najmniej 60 % obecnych członków.

2. Członkiem Związku może być tylko zstępny albo krewny w linii bocznej któregoś z profesorów albo innej osoby zamordowanej określonej w art.1, jak również małżonek względnie małżonka w okresie trwania małżeństwa, a potem wdowa albo wdowiec po nim jeżeli mieli wspólne potomstwo albo jeżeli pozostawał w stanie wdowieństwa aż do chwili własnej śmierci.

Art. 4.

1. Zarząd Związku składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i członka zarządu, którzy wybierani są przez Walne Zebranie Członków zgodnie z art. 3 pkt1.

2. W razie potrzeby Walne Zebranie Członków może powiększyć skład Zarządu i nadać nowowybranym członkom Zarządu potrzebne kompetencje jak również powoływać i rozwiązywać komisje do określonych spraw.

3. W działalności zewnętrznej Związek reprezentowany jest dwuosobowo przez prezesa i jednego członka Zarządu.

4. Okres kadencji Zarządu określonego w punkcie 1 trwa 3 lata.

Art. 5.

Siedzibą Związku jest miejsce zamieszkania jego prezesa.

Art. 6.

Związek nie posiada majątku i nie pobiera składek. Pokrywa bieżące wydatki administracyjne z dobrowolnych ofiar.

Art. 7.

Obszarem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska i kraje wszystkich kontynentów Ziemi.

Art. 8.

Organ kontroli wewnętrznej Związku zostanie utworzony uchwałą Zarządu jeżeli Związek zacznie dysponować własnym majątkiem.

Art. 9.

Statut Związku ustanowiony przez Komitet Założycielski może podlegać w razie konieczności zmianie, do której potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania Członków zgodna z art. 3 pkt 1.

Art. 10.

Rozwiązanie Związku następuje na skutek wygaśnięcia potomków ofiar zbrodni określonej w art. 1 do liczby mniejszej od 15 osób określonych w art. 3 pkt 2 albo decyzją Walnego Zebrania Członków o przejęciu jego funkcji przez Fundację określoną w art.2 pkt 1 i powołaną przez Związek.

Powyższy statut przyjęto na zebraniu założycielskim w dniu 23 czerwca 2001 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

K o m i t e t     Z a ł o ż y c i e l s k i :

 

Andrzej Chuweń,   Tomasz Cieszyński