Warszawa, 25.08.2002.

Sprawozdanie

z posiedzenia Zarządu Związku Potomków Lwowskich Profesorów

zamordowanych przez Gestapo w lipcu 1941

Zebranie odbyło się 24.08.2002 w siedzibie Związku w Obornikach Śląskich przy ul. Modrzewiowej 20

z udziałem jak niżej:

1.Tomasz Cieszyński Prezes Zarządu

2.Zbigniew Kostecki Wiceprezes Zarządu

3.Stanisław Grzędzielski Członek Zarządu

4.Andrzej Chuweń Sekretarz

Zgodnie z przewidzianym programem omawiano jak następuje:

1.Przyjęcie sprawozdanie z poprzedniego zebrania

W dyskusji nad sprawozdaniem, Z. Kostecki zgłosił zastrzeżenie co do kompetencji mec. Słotwińskiej w kwestii prowadzenia spraw Zarządu i wskazał mec. Remina jako prowadzącego wygrany proces obrońców Poczty Polskiej i posiadającego kancelarie prawne w Kolonii, Wiedniu i Warszawie jako bardziej odpowiedniego – co szczegółowo uzasadnił. Mecenas Remin we wstępnej rozmowie podjął się prowadzenia procesu przed sądem niemieckim. Wskazano również na kandydaturę mec. Broniwoja Orlińskiego do prowadzenia procesu. Z. Kostecki podjął się prowadzenia dalszych rozmów z wymienionymi prawnikami.

2.Sprawozdanie z pracy Zarządu od 20.04 do 24.08.02

T. Cieszyński odczytał przygotowanie sprawozdanie, które przyjęto i załączono do protokołu.

Dodatkowo w tej części zebrania odczytano i przedyskutowano odpowiedź prezydenta Raua na skierowany do niego w czerwcu memoriał.

Z. Kostecki wyraził swoje ubolewanie z powodu nie dostarczenia mu przez Zarząd kopii memoriału przed wysłaniem go do adresata oraz stwierdził, że nie jest odpowiedzią usatysfakcjonowany.

S. Grzędzielski oświadczył, że jest treścią odpowiedzi zawiedziony i wyraża ona chęć zamknięcia sprawy, zaś A. Chuweń uważa, że jest ona wymijająca.

T. Cieszyński przedstawił przygotowaną przez siebie odpowiedź, którą pozostali uznali za: zbyt polemiczną i nie mogącą nic nowego wnieść do sprawy (A. Chuweń), wymagającą

ponownej oceny po ustaleniu dalszej strategii postępowania Związku (S. Grzędzielski) oraz że nie należy w ogóle odpowiadać prezydentowi (Z. Kostecki). Wspólnie postanowiono sprawę odłożyć.

3.Uzgodnienie sposobu publikacji memoriałów

Zadecydowano opublikowanie tekstu memoriału w języku polskim, niemieckim i angielskim na

funkcjonującej już stronie internetowej www.polonia.org./mordlwowski.htm, która została przy okazji

uczestnikom zebrania zaprezentowana przez jej autora Z. Kosteckiego. W sprawie przekazania informacji o działalności Związku do redakcji Polityki (i ewentualnie Die Zeit ), Z Grzędzielski

i A. Chuweń skontaktują się z redakcją w Warszawie.

4.Tekst memoriału do prezydenta Kuczmy

Po zapoznaniu się wszystkich z propozycją memoriału zebrani przedstawili swoje opinie:

A. Chuweń uważa, że projekt jest nie do przyjęcia w treści i formie gdyż wyraźnie wybiega pod względem ocen politycznych poza statutowe zadania związku.

S. Grzędzielski zwraca uwagę na odmienność tytułów prawnych i moralnych postaw Ukrainy i RFN i postuluje zmianę formy i zakresu treści memoriału odbiegającej od bezpośrednich zainteresowań rodzinnych. Nie jest też pewien czy adresowanie memoriału bez szerszego kontekstu nie zagraża interesom politycznym Polski.

Z. Kostecki obawia się, że wysłanie memoriału w tej formie uniemożliwi dalsze, planowane działania

Związku na terenie Ukrainy oraz uważa, że należy akceptować odmienność ocen historycznych

i moralnych różnych osób lub też zdarzeń na Ukrainie i w Polsce a w związku z tym jest przeciwny publikacji w ogólności.

T. Cieszyński jako autor nie forsuje swego stanowiska i uważa, że sprawę należy odłożyć na czas nieokreślony.

5.Sprawa współpracy z IPN

Z. Kostecki opisał swoje dotychczasowe kontakty z IPN zapoczątkowane przez list z 19.07.2001.

Poinformował, że można uzyskać kopie archiwum przekazanego przez P. Żeleńskiego do Archiwum Akt Nowych. Znajdują się one obecnie w Prokuraturze IPN w Rzeszowie, gdzie uda się 4.09.02 celem ich uzyskania.

Uzgodniono, że Zarząd w najbliższym czasie prześle informacje n/t Związku oraz jego statut

oraz określi swe stanowisko w sprawie zakresu udzielenia pomocy IPN.

6.Materiały przygotowawcze do statutu Fundacji im Lwowskich Profesorów

S. Grzędzielski omówił kilka statutów podobnych organizacji oraz przedstawił niezbędne dokumenty.

Każdy z członków Zarządu prześle na ręce Prezesa swoje uwagi.

7.Przyjęcie nowych członków

Postanowiono, że dopóki Pan Pilat nie nadeśle informacji na temat swego pokrewieństwa względem

prof. Piłata nie może być uznany za członka Związku mimo zgłoszonego akcesu.

 

 

Na tym zebranie zakończono. Protokołował: A. Chuweń