dr. Maria Kalczyńska,    Leonard Paszek

   marzec 2004
jeszcze pachnie farba!!
APEL !!!!!! marzec 2004

Szanowni Państwo !!!
Zwracamy się z gorącą prośbą. Pragniemy z jak największym rozmachem nadal prowadzić prace nad dokumentowaniem poczynań kulturalnych, medialnych oraz organizacyjnych Polaków w Niemczech. Niestety wiele dokumentów i wydawnictw zarówno tych starszych jak i najnowszych, umyka nam „pod nosem”. Dzięki patronatowi Instytutu Śląskiego w Opolu możemy gromadzić i archiwizować wszelkiego rodzaju wydawnictwa. Chcielibyśmy stworzyć tam swego rodzaju archiwum i współpracować z podobnymi archiwami w Polsce i w Niemczeh. Towarzyszy nam do tego ogromna pasja i przeświadczenie o obowiązku niemal „ocalania od zapomnienia” pamiątek. Z pewnością w Państwa domach, lub co gorsza, w piwnicach znajdują się wydawnictwa, pisma, pisemka, zdjęcia oraz dokumenty wydane na emigracji. Uprzejmie prosimy o pomoc w gromadzeniu tego dorobku. Jesteśmy w stanie pokryć koszta związane z wysyłką materiałów. Jest to jedyna szansa na powodzenie naszej dalszej pracy. Z góry dziękujemy za pomoc.

Uprzejmie proszę o maksymalne rozpropagowanie naszego apelu

Z wyrazami szacunku
Maria Kalczyńska
Leonard Paszek

Informacje prosimy przekazywać na adres:
Leonard Paschek
Langenbergerstr 480,45277 Essen
tel.: 0201/589949
e-mail: Leonard.p@interia.plMaria@atol.com.pl
Adres w Essen oraz telefon grzecznościowy

INFORMACJA DLA PRASY

Maria Kalczyńska i Leonard Paszek

Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX w.)
Opole 2004, Wydawnictwo PIN-Instytut Śląski, - 324 s.,
indeksy, il., portr., bibliogr., Zsfg.
Rec.: prof. dr hab. Stefan Bednarek, prof. dr hab. Joachim Glensk

Niemieckie polonica prasowe opracowane przez Marię Kalczyńską i Leonarda Paszka pieczołowicie zbierają i uważnie dokumentują polskie życie kulturalne w Niemczech, a z uwagi na ich wartość informacyjną, źródłową rzetelność i bogactwo treści zasługująca na szeroki odbiór. Stanowi bowiem bezcenne i unikatowe źródło wiedzy o czasopiśmiennictwie polskiej diaspory w Niemczech, zadając przy okazji kłam różnorakim stereotypowym poglądom na temat aktywności kulturalnej Polaków, których los skazał na życie poza granicami kraju.

Na książkę składają się trzy części. Każda z nich stanowi – sama w sobie – odrębną i autonomiczną całość, ale, zestawione razem, uzupełniają się wzajemnie, dając w sumie bogaty obraz polonijnego ruchu czasopiśmienniczego, a przy okazji poświadczają kulturalną żywotność środowisk wychodźczych w Niemczech oraz wielki wysiłek znacznej grupy ludzi tę kulturalną żywotność podtrzymujących. Pierwszą część książki stanowi adnotowana bibliografia 64 polskich tytułów prasowych wydawanych w Niemczech w latach 1989-2003, czyli w okresie radykalnie odmiennym od poprzednich faz polonijnego czasopiśmiennictwa, a jednocześnie słabo dotychczas rozpoznanym i udokumentowanym. Zapewne nie są to wszystkie tytuły, z całą jednak pewnością są to tytuły najważniejsze. Na uwagę zasługuje fakt, że noty o poszczególnych czasopismach sporządzono z autopsji, w znacznej ich części pozyskując informacje od redaktorów i wydawców. Poza walorem autentyzmu ten tryb pozyskiwania danych sprzyjał też maksymalnej kompletności materiałów. W efekcie na każdą notę składają się informacje o tytule, podtytule, miejscu, czasie i częstotliwości wydawania, liczbie wydanych numerów, redaktorach, współpracownikach, autorach, wydawcach, nakładzie, liczbie prenumeratorów, formie kolportażu i zasięgu oddziaływania, formacie, strukturze treści, cenie, dodatkach, wydawnictwach towarzyszących, języku druku. Notę kończą dane o źródle informacji, adresy, telefony, e-maile oraz bibliografia. Jest to więc opis wzorcowy. Zadbano nawet o wskazanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, w których można odnaleźć poszczególne tytuły.

W części drugiej znalazła się bibliografia zawartości sześciu opiniotwórczych i ważnych czasopism polskich („Archipelag”, „B1”, „Pogląd”, „Kurier”, „Exodus” i „WIR”) ukazujących się w latach 1980-2000. Ta bibliografia ujawnia rozmach, zasięg i bogactwo treści literackiego życia polskiego w Niemczech w dwu ostatnich dziesiątkach XX wieku, a także powiązania tego życia z niemieckimi autorami i ośrodkami literackimi, dowodzi przeto, że polonijne środowiska intelektualne nie zamykały się w emigranckim getcie i brały udział w ponadnarodowej wymianie myśli.

Część trzecia zawiera 70 biogramów osób szczególnie zasłużonych dla emigracyjnej prasy w Niemczech: wydawców, redaktorów, autorów, działaczy polonijnych. Stanowi jednak materiał jakościowo nowy. Znalazły się tu bowiem, obok starannie opracowanych biogramów wraz z bibliografią podmiotową, także wykazy źródeł pozyskiwanych informacji, bibliografia przedmiotowa oraz fragmenty tekstów autorstwa bohaterów biogramów.

Książce patronuje wielka postać Jana Kowalika, zasłużonego bibliografa polskiego czasopiśmiennictwa emigracyjnego. Dobrze się stało, że to jemu właśnie Autorzy pracę swą zadedykowali. Wpisali się w ten sposób w znakomitą tradycję i staja się jej godnymi kontynuatorami.

Reasumując: otrzymujemy cenne źródło wiedzy o ważnym aspekcie polskiej kultury współczesnej; znakomity materiał do badań szczegółowych, ale i do syntetycznych ujęć dziejów polskiej emigracji w Niemczech u schyłku XX wieku.

 Książkę można zamawiać pod adresem:
Leonard.p@interia.pl lub Maria@atol.com.pl

ZAPROSZENIE DLA AUTORÓW i GOŚCI

„Którzyciem siedzą z księgami
nie mogą być nigdy sami..."
   Biernat z Lublina

Uprzejmie informujemy, że wydana została książka: Maria Kalczyńska i Leonard Paszek, Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX w.)

Opole 2004.

W dniu 14 kwietnia 2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu planowana jest promocja książki, na którą mamy zaszczyt uprzejmie Państwa zaprosić.

Podczas spotkania chcielibyśmy przypomnieć dzieje rozwoju polskiej prasy emigracyjnej, zaprezentować ważniejsze polonijne tytuły prasowe wydawane w Niemczech oraz podyskutować nad kondycją mediów polonijnych. Wykład promocyjny wygłosi Leszek Szaruga – wybitny znawca i badacz literatury i prasy emigracyjnej, autor „Kultury", „Archipelagu" oraz „Poglądu”.
Zamierzamy także przedstawić okolicznościową wystawę niemieckich poloniców prasowych oraz zaprosić na wycieczkę po piastowskim Opolu. Mamy nadzieję, że Państwo przyjmiecie nasze zaproszenie i będziemy mogli spotkać się na tej miłej i ważniej dla nas wszystkich uroczystości.

Zaproszenie kierowane jest do pracowników mediów, przedstawicieli nauki, duchowieństwa, władz miasta Opola oraz młodzieży.

Gościom zamiejscowym możemy zaproponować zarezerwowanie hotelu.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia oraz propozycji zgłoszenie wystąpienia lub prezentacji.
Szczegółowy program promocji prześlemy Państwu na początku kwietnia br.

Z serdecznymi pozdrowieniami i z gorącym zaproszeniem do Opola

Maria Kalczyńska, maria@atol.com.pl
Leonard Paszek, Leonard.p@interia.pl

 

Adres: PIN-Instytut Śląski
ul. Piastowska 17
42-082 OPOLE
tel/fax: 077/4536/032

2003

Niemieckie polonica prasowe
(1989-2003)

Wprowadzenie

Adnotowana bibliografia polskich tytułów prasowych wydawanych w Niemczech w latach 1989-2003 z bibliografią opracowań Bibliografia zawartości wybranych tytułów prasy polskiej wydawanej w Niemczech

3. Biogramy pracowników polskich mediów
4.Indeks osób
5. Indeks tytułów
6. Indeks miejscowości
7. Materiał ilustracyjny (logo, winietka)
8. Wykaz literatury
9. Informatory internetowe
Dr Maria Kalczyńska
PIN-Instytut Śląski
PL - 45-082 OPOLE
e-mail: Maria@atol.com.pl

Leonard Paszek
Langenbergerstr. 480
45277 Essen
 tel.: (grzecznosciowy) 0201/589949
 e-mail: Leonard.p@interia.pl

Opole-Essen, 13.01.2003 r.

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, ze planowane jest wydanie książki „Prasowe polonica niemieckie”.

Praca powstaje pod redakcją naukową dr Marii Kalczyńskiej z Zakładu Badań Historycznych i Niemcoznawczych PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Leonarda Paszka – badacza dziejów współczesnej kultury medialnej z Essen i studenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu

Znając Państwa dokonania w zaangażowaniu się w działania na rzecz tworzenia polskojęzycznego medialnego przekazu w środowisku niemieckim uprzejmie prosimy o poparcie tej ważniej dla dokumentacji dziejów zbiorowości polskiej w Niemczech inicjatywy. Chcielibyśmy móc wydać książkę w roku 2003, kiedy Polska i Niemcy znajdą się razem w Unii Europejskiej, a rola kreatorów kultury poprzez media lokalne i regionalne będzie na pewno zyskiwać na popularności.

 Planujemy uroczystą promocję książki wraz ze spotkaniem pracowników polskich mediów w Polsce oraz w Niemczech. Książka adresowana będzie do badaczy dziejów kultury medialnej w Europie oraz zostanie kolportowana do wszystkich większych bibliotek światowych, z którymi PIN-Instytut Śląski w Opolu i Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzą wymianę wydawniczą.

 W załączeniu przesyłamy Państwu roboczą wersję zawartości książki – spis treści, z serdeczną prośbą o wniesienie swoich sugestii oraz wyrażenie zgody na umieszczenie Państwa biogramu wraz ze zdjęciem w tej publikacji.

Bylibyśmy także wdzięczni za poparcie naszego projektu choćby symboliczną kwotą [50-200 Є] co pozwoliłoby nam na terminowe wydanie planowanej pracy oraz ewentualne zamieszczenie, na Państwa życzenie, reklamy Państwa instytucji. Po wydaniu - otrzymalibyście Państwo dwa egzemplarze autorskie.

Aktualnie uzyskaliśmy już akceptacje dla tej inicjatywy ze strony wielu instytucji z Polski i Niemiec, m.in.: Miejskiej Biblioteki w Bytomiu, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Opolu, Stowarzyszenia Naukowego Polska w Świecie z siedzibą w Gorzowie Wlkop., Instytutu Badań nad Kulturą Polonijną z Monachium, PMK w Dortmundzie, Kongresu Polonii Niemieckiej oraz życzliwosc wielu wydawców.

Bylibyśmy Państwu wdzięczni za umożliwienie nam upowszechniania Informacji o naszej inicjatywie w mediach, co mamy nadzieję przyczyni się do zwiększenia grona instytucji popierających i zainteresowanych projektem.

             Projekt wydawniczy publikacji zwartej

Niemieckie polonica prasowe ( 1989-2003)
Autor: Maria Kalczyńska, Leonard Paszek

 Instytucja sprawcza: PIN-Instytut Śląski w Opolu
 
Recenzent: Prof. dr hab. Joachim Glensk

 Forma wydawnicza

wydawnictwo zwarte – objętość ok. 200 stron maszynopisu
nakład 500 sztuk
materiał ilustracyjny – 60 fotografii, 60 zdjęć, fotokopii dot. prezentowanych tytułów prasowych
reklamy firm sponsorujących
oprawa – kolor, karton

Czas realizacji - 2003 r.
Kolportaż - do większych bibliotek na terenie Europy i USA; instytucji polonijnych w Niemczech oraz pracowników polskich mediów w Niemczech, badaczy polsko-niemieckich kontaktów kulturowych.