osiwadczenie07.htm

XI Swiatowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych
w Narciarstwie Alpejskim

Zwolnienie od odpowiedzialności

Proszę przeczytać uważnie:

Ja, niżej podpisany_________________________________mam

świadomość, że narciarstwo alpejskie jest niebezpiecznym sportem, który może prowadzić do poważnej kontuzji, a nawet śmierci. W pełni rozumię i zgadzam się wziąć na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz ryzyko związane z uczestnictwem w zawodach narciarskich.

Niniejszym, w imieniu swoim własnym, moich spadkobierców, osób po mnie dziedziczących, moich prawnych opiekunów, moich prawnych przedstawicieli lub osób przeze mnie upoważnionych, ZWALNIAM: Klub Sportowy " Bronek", Związek Lekarzy Polskich w Chicago, ich pracowników, reprezentantów oraz organizatorów imprezy, OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ORAZ OD JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ FINANSOWYCH za potencjalne uszkodzenia cielesne, komplikacje lub śmierć będące wynikiem mojego uczestnictwa w XI Światowych Mistrzostwach Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim.

Moim podpisem potwierdzam, że przeczytałem oraz rozumiem znaczenie niniejszego ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI i zgadzam się na wyżej wymienione warunki.

 

 

_________________________________

Nazwisko i imię (drukować) Data Podpis

 

_________________________________

Nazwisko i imię rodzica Data Podpis

Sillian marzec 2007