Stowarzyszenie "POLONEZ" Wieden dla powodzian
E-mail: polonez@chello.at 

Społeczny Komitet  AKCJI POLONIA POWODZIANOM  Społeczny Komitet

Sprawozdanie z przeprowadzonej w dniach 10 - 23 września br. Akcji

 

Z inicjatywy Członków i Sympatyków oraz Zarządu Stowarzyszenia POLONEZ zrodził się pomysł wspólnej polonijnej akcji na rzecz ofiar tegorocznej powodzi w Polsce. 12 września br., spontanicznie skompletowany został, reprezentujący wiele środowisk polonijnych, 14 osobowy zespół stanowiący - Społeczny Komitet Akcji „POLONIA POWODZIANOM”), który postanowił:

1/ powiązać Akcję z planowanym przez Stowarzyszenie POLONEZ na niedzielę 23 września br., Galowym  

    Koncertem Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK zakładając, że Koncert ten będzie znakomitą okazją do  

    sfinalizowania Akcji.

2/ w okresie od 12 do 23 września, przeprowadzić zbiórkę pieniężną, na zasadzie sprzedaży „CEGIEŁEK”

    oraz AUKCJI INTERNETOWEJ.

Zgodnie z w/w założeniami:

1/ Komitet wydrukował 2.600 odpowiednio ponumerowanych „cegiełek” o wartości 10 ATS każda.

2/ 12 września br., Komitet uruchomił na stronie internetowej www.schmit-schmit.at1.at, pierwszą polonijną

    Aukcję Internetową.

ad.1/ Komitet rozprowadził „cegiełki” do kilkunastu punktów w Wiedniu, Dolnej Austrii i Karyntii,

    pozyskując do 23 września br., 16.700 ATS ze sprzedaży 1.670 „cegiełek”. W ostatni dzień Akcji

    tj. w niedzielę 23 września br., podczas Koncertu Zespołu Śląsk, publiczność zakupiła kolejne 527

    ”cegiełki”, co łącznie czyni - 2.197 sprzedanych „cegiełek” za kwotę 21.190 ATS.

Od początku do Akcji włączył się Niezależny Związek Polaków w Górnej Austrii, który na terenie Linzu rozprowadził 800 swoich, związkowych „cegiełek” o wartości 10 ATS każda, dołączając w ten sposób do uzyskanych już przez Komitet pieniędzy, kwotę 8.000 ATS.

 

ad.2/ Efektem prowadzonej do 22 września AUKCJI INTERNETOWEJ jest sprzedaż podarowanego przez

    Firmę Schmit & Schmit Trading - Consulting sprzętu komputerowego za kwotę 600 ATS oraz zaproszeń

    na przedstawienia organizowane przez Stowarzyszenie Polonez za kwotę 160 ATS. Razem z Aukcji 

    Internetowej Komitet uzyskał na dzień 23 września br. 760 ATS.

Ponadto w czasie koncertu Zespołu ŚLĄSK, w dniu 23 września br., zakupiony został za 4.000 ATS obraz olejny polskiej artystki Ewy Urmiaż-Szymańskiej pt. ”Motyle”, który podarowała do Aukcji Pani Krystyna Meduna (Galeria MEDUNA). W przypadku obrazu, ustalono termin płatności - do 12 października br.

Łącznie po zakończeniu Akcji, w dniu 23 września br., Komitet zebrał w gotówce 30.730 ATS, które zostały wpłacone w dniu 24.09.01r., do Banku Creditanstalt na konto„Hochwasser” - nr. 09465764003, założone przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Informacja o wpłacie oraz kopia dowodu wpłaty przekazana została Ambasadzie jeszcze tego samego dnia.

W dn. 12 października br., na w/w konto Komitet wpłacił uzyskaną ze sprzedaży obrazu kwotę 4.000 ATS.

Całkowity, finansowy wymiar przeprowadzonej, w ciągu dwunastu dni charytatywnej Akcji „POLONIA POWODZIANOM” to 34.730 ATS, które przekazano, za pośrednictwem Ambasady RP w Austrii, na rzecz ofiar tegorocznej powodzi w Polsce.

Społeczny Komitet Akcji „POLONIA POWODZIANOM” serdecznie dziękuje wszystkim, za okazanie wielkiego serca dla powodzian. KOMITET dziękuje również za zaangażowanie i pomoc

w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej Akcji, a przede wszystkim za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Dla nas organizatorów, Akcja „POLONIA POWODZIANOM” jest potwierdzeniem wielkiej wrażliwości oraz możliwości nadzwyczajnej mobilizacji naszego polonijnego środowiska,

na rzecz potrzebujących w Polsce.

Wiedeń, 13 października 2001 r.

Społeczny Komitet Akcji „POLONIA POWODZIANOM”                   Zarząd Stowarzyszenia POLONEZ

             Iwona Jarzemska - Przewodniczący                                           Piotr Szulik - Prezes