Uwagi dotyczące Rady Polonii Świata

1. Rada Polonii Świata (RPŚ) powinna być porozumieniem kontynentalnych organizacji polonijnych

(dzięki takiemu założeniu Rada przyczyni się do integracji środowisk polonijnych na poszczególnych kontynentach). W chwili obecnej istnieją tylko dwie organizacje kontynentalne - USOPAŁ i EUWP. Wymagane więc byłoby powołanie następujących organizacji kontynentalnych:

1.)   Ameryka Północna (wspólna reprezentacja KPA, KPK i innych organizacji krajowych z USA i Kanady)

2.)   Ameryka Środkowa (Meksyk i inne kraje Ameryki Środkowej)

3.)   Australia i Oceania

4.)   Azja

5.)   Afryka 

Tak więc w końcowej fazie do RPŚ przynależeć może 7 organizacji kontynentalnych.

2. RPŚ składa się z Walnego Zgromadzenia (to samo co Zjazd Polonii Świata) odbywającego się co 5 lat (następny w 2006 roku), Rady i Sekretariatu.

3.  Członkami Rady są demokratycznie wybrani reprezentanci organizacji kontynentalnych. Każda organizacja kontynentalna wybiera 3 reprezentantów (docelowo Rada składać się będzie z 21 członków). Kadencja członka Rady wynosi 7 lat (w ten sposób wszystkie organizacje kontynentalne będą mogły przewodniczyć Radzie).

4. Każdy członek Rady ma jeden głos.

5. Rada opiera się na zasadach demokracji, wzajemnego poszanowania organizacji członkowskich, ich integralności i suwerenności.

6. Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących Rady (każdy z innej organizacji kontynentalnej) wybierani są na zasadzie rotacyjnej na okres 1 roku. Ustępujący przewodniczący staje się po rocznej kadencji wiceprzewodniczącym. Drugi wiceprzewodniczący staje się po rocznej kadencji przewodniczącym (zapewni to Radzie ciągłość działania).

7. Pozostali reprezentanci organizacji kontynentalnej, z której pochodzi przewodniczący tworzą wraz z nim Sekretariat. Sekretariat ma prawo dokooptowania do swego składu  dodatkowych osób, nie będących członkami Rady. Osoby takie nie mają prawa głosu na zebraniach Rady.

8. Siedzibą RPŚ jest miejsce zamieszkania Przewodniczącego i Sekretariatu.

9. Zebrania Rady odbywają się raz do roku (co ograniczy koszty – praktycznie na Radę musi przyjechać 18 osób).

10.  Przy podejmowaniu decyzji Radę obowiązuje zasada pełnego konsensusu.

_

Roman Śmigielski

przewodniczący Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”

sekretarz EUWP na Europę Zachodnią