studiabruksela.htm     Zugriffszähler

 

 

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA

PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA POLONIJNE

 

STUDIA POLONIJNE

 Założenia

Polonia zamieszkująca w krajach europejskich składa się z obywateli Polski, którzy często poszukując lepszych warunków życia pozostawili swoją niedokończoną edukację na poziomie studiów wyższych lub jej nie rozpoczęli. Z tego powodu rośnie frustracja powodowana świadomością małych szans awansu społecznego w państwach, w których pracują.

Dążąc do wyeliminowania tej luki edukacyjnej i zaspokojenia kulturowych ambicji Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji podejmuje inicjatywę zorganizowania w siedzibie przedstawicielstwa Uczelni w Brukseli trzyletnich studiów magisterskich na kierunku: Prawo.

PROGRAM

Program ma charakter nowatorski, oparty będzie bowiem na indywidualnym, modułowym toku nauczania w cyklu 30-30-30-10, według następującego schematu:

30% czasu poświecone będzie wykładom, które będą prowadzone w Brukseli

30 % czasu oparte będzie na tutorialu odbywającym się w miejscu największych skupisk studentów

30 % to ćwiczenia oparte na e - learningu

10% egzaminy i praca magisterska

Studia magisterskie realizowane w cyklu 3 letnim będą prowadziły do zdobycia określonego pakietu kompetencji, przy czym Uczelnia zakłada możliwość zaliczenia wszystkich modułów merytorycznych szybciej umożliwiając tym samym indywidualne kształtowanie czasu, dyscypliny oraz dynamiki edukacji przez każdego studenta.

Zajęcia będą realizowane w toku 6 semestrów w systemie zaocznym.

Sesje wykładowe będą odbywać się raz w miesiącu w: piątek, sobotę i niedzielę.

Semestr składa się z 5 miesięcy.

Początek zajęć – marzec 2006

CZESNE

Czesne za semestr - 900 Euro pod warunkiem wniesienia jednorazowej opłaty lub

w systemie ratalnym 190 Euro za miesiąc

 

Studia będą prowadzone przy współpracy z Wolnym Uniwersytetem w Brukseli jak również z Instytutem Rozwoju Prawa Międzynarodowego w Rzymie.

Regulamin Studiów Polonijnych
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

 

I Przepisy Ogólne

§ 1.

1. Regulamin dotyczy studiów modułowych opartych na indywidualnym toku nauczania realizowanych na kierunkach: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe.

§ 2.

1. Zasady i warunki przyjęcia na studia skierowane do polonii określają: Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, Statut EWSPA i Uchwała Senatu

§ 3

1. Przyjęcie kandydata do EWSPA następuje z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów, tj. podania o przyjęcie, świadectwa maturalnego, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do kontynuowania nauki, pięciu fotografii oraz kserokopii dowodu tożsamości. Status studenta kandydat otrzymuje po akcie immatrykulacji, tj. po złożeniu ślubowania którego treść określa Statut Uczelni.

2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem potwierdzającym przebieg i wynik studiów, a po ich ukończeniu stanowi własność studenta .

§ 4.

1. Przełożonym studentów Uczelni jest Rektor, Prorektor, a na poszczególnych wydziałach Dziekan i Prodziekan tych wydziałów

§ 5.

1. Wszyscy studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, którego organy pochodzące z wyboru mają wyłączną kompetencję reprezentowania ogółu studentów Uczelni i powołane są do ochrony ich interesów

2. Organizacje studenckie w zakresie ich statutowej działalności upoważnione są do występowania wobec władz Uczelni w sprawach dotyczących studentów.

 

II. Organizacja Procesu Dydaktycznego

 

§ 6.

 

1. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego na danym kierunku jest program studiów .

2. Program studiów określa czas trwania studiów i obejmuje spis przedmiotów /wraz z wykazem godzin/, egzaminów i zaliczeń oraz obowiązkowych praktyk i sesji naukowo –dydaktycznych.

3. Projekt programu studiów polonijnych zatwierdza Senat.

4. Zatwierdzony przez Senat program studiów, podaje się do wiadomości studentów na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej EWSPA w terminie 2 tygodni od zatwierdzenia.

 

5. Warunkiem zaliczenia semestru akademickiego jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych określonym modułem kompetencyjnym.

6. Wykładowca nie wpisuje oceny do indeksu, jeżeli student nie przedłoży karty egzaminacyjnej i nie wykaże się dowodem wniesienia opłaty semestralnej.

7. Decyzje w sprawie zaliczenia roku studiów podejmuje Dziekan.

8. Egzaminy będą prowadzone według zasad określonych przez egzaminatora w porozumieniu z Dziekanem wydziału

9. Student przystępuje do egzaminu z kartą egzaminacyjną i indeksem w terminie ustalonym przez egzaminatora.

10. Jeżeli student nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wpisuje ocenę niedostateczną. Studenci posiadający zezwolenie dziekana na kontynuacje indywidualnego toku nauczania mogą przystępować do zdawania egzaminów wcześniej po dopuszczeniu ich do sesji egzaminacyjnej przez egzaminatora.

11. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej ,studentowi przysługuje prawo do jednokrotnego zdawania egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu .

12. Egzamin komisyjny może zarządzić Dziekan na uzasadniony wniosek studenta złożony w terminie 3 dni od dnia egzaminu lub z inicjatywy własnej

§ 7.

1. W stosunku do studenta ,który nie wniósł regulaminowej opłaty za studia, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

2. Student w czasie studiów dwukrotnie może otrzymać możliwość warunkowego kontynuowania studiów oraz jednokrotnego powtarzania roku studiów .

 

III. Egzamin Magisterski

§ 8.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:

1. Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, tj. zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk

2. Uzyskanie oceny pozytywnej z pracy magisterskiej.

 

§ 9.

1. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana i urzędującą ad hoc w Brukseli w terminach podanych na 2 miesiące przez sesją magisterską .

2. Przewodniczącym komisji jest Dziekan lub delegowana przez niego osoba.

3. Dziekan może powołać do komisji profesora lub doktora spoza Uczelni.

Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem studiów polonijnych odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy ogólnego regulaminu studiów EWSPiA.

 

Program Studiów Polonijnych na kierunku: PRAWO

 

Podstawowe założenia Studia będą realizowane w toku 6 semestrów w systemie zajęć zaocznych.

Sesje wykładowe będą odbywać się raz w miesiącu w: piątek, sobotę i niedzielę.
Semestr składa się z 5 miesięcy.

Semestr I

1. Teoria sądzenia. Logika argumentacji prawniczej, wykładnia prawa. 30 godzin

2. System ochrony prawnej w wybranych państwach Unii Europejskiej. 15 godzin

3. Historia rzymskiej oraz europejskiej myśli prawnej. 15 godzin

4. Prawo konstytucyjne. 20 godzin Konstytucjonalizm europejski. 10 godz.

5. Współczesne stosunki międzynarodowe . 20 godzin

6. Ćwiczenia/Zajęcia tutorskie (e-learning) 30 godzin

Łączna ilość godzin wykładowych: 110

Semestr II

1. Prawo cywilne i proces cywilny część 1 30 godzin

2. Prawo karne i proces karny część 1 40 godzin

3. Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. 20 godz.

4. Ćwiczenia (e-learning)/ Zajęcia tutorskie 30 godzin

Łączna ilość godzin wykładowych: 110

Semestr III

1. Prawo cywilne i proces cywilny. część 2 30 godzin

2. Prawo karne i proces karny część 2 20 godzin

3. Prawo międzynarodowe publiczne 30 godzin

4. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 30 godzin

5. Ćwiczenia (e-learning)/ Zajęcia tutorskie 30 godzin

Łączna ilość godzin wykładowych: 110

 

Semestr IV

1. Prawo cywilne i proces cywilny. część 2 30 godzin

2. Prawo finansowe 30 godzin

3. Prawo handlowe 30 godzin

4. Prawo gospodarcze –publiczne 20 godzin

5. Ćwiczenia (e-learning)/ Zajęcia tutorskie 30 godzin

Łączna ilość godzin wykładowych: 110

 

Semestr V

 

1. Prawo cywilne i proces cywilny. część 2 30 godzin

2. Prawo pracy 30 godzin

3. Prawo międzynarodowe prywatne 15 godzin

4. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej 30 godzin

5. Ćwiczenia (e-learning)/ Zajęcia tutorskie 30 godzin

6. Seminarium magisterskie

Łączna ilość godzin wykładowych: 105

Semestr VI

1. Retoryka, negocjacje, lobbing, mediacje 15 godzin

2. Podstawowe zasady tworzenia prawa 10 godzin

3. Seminarium magisterskie

Łączna ilość godzin wykładowych: 25