sytuacjarodzin.htm

Konferencja

SYTUACJA RODZIN POLSKICH POZA GRANICAMI KRAJU

Zakopane - Księżówka, 1-3. Października 1999 r.

 

1. Konferencja została zwołana przez Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK) oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (PFSRK). Bezpośrednim przygotowaniem spotkania zajęło się Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii (ze strony polonijnej) oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej (w imieniu Federacji).

 

2. Głównymi celami konferencji było:

- przedstawienie i przedyskutowanie najważniejszych problemów rodzin polskich poza granicami kraju oraz rodzin żyjących w Polskie rozdzielonych poprzez emigrację (głównie zarobkową)

- przedstawienie założeń polityki prorodzinnej państwa w zakresie problematyki tych kategorii rodzin

- wskazanie możliwości współpracy stowarzyszeń polskich rodzin za granicą z prorodzinnymi instytucjami i organizacjami w kraju, osobiste zapoznanie się wiodących działaczy obu tych środowisk.

- wypracowanie kierunków dalszych badań , działań organizacyjnych i inicjatyw wspierających rodziny polskie poza granicami kraju oraz ich stowarzyszenia.

 

3. Zaproszenia i powiadomienia o konferencji zostały wysłane do centralnych organizacji oraz duszpastrstw polonijnych we wszystkich krajach świata oraz imiennie do wielu działaczy polskich zaangażowanych w problematykę rodzin poza granicami kraju. Z Polski zaproszono prezesów diecezjalnych Stowarzyszeń Rodzin Katolickich i innych pozarządowych organizacji prorodzinnych, jak również przedstawicieli Rządu, Parlamentu oraz samorządów.

 

4. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Prymas Polski ks.kard. Józef Glemp oraz Marszałek Senatu R.P. p. prof. dr Alicja Grześkowiak. W skład komitetu honorowego weszli - ks. kard. Franciszek Macharski - Metropolita Krakowski, ks. abp Józef Michalik - Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, ks. abp Szczepan Wesoły- Delegat Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji, ks. bp Stanisław Stefanek- Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rodzin, ks. bp. Piotr Jarecki- Krajowy Opiekun Akcji Katolickiej, p. Ryszard Kaczorowski- Ostatni Prezydent R.P. na Wychodźstwie, p. min. Maria Smereczyńska- Pełnomocnik Rządu R.P. ds. Rodziny, p. senator Janina Sagatowska- Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Senatu R.P., p. senator Dariusz Kłeczek- Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, p. poseł dr Kazimierz Kapera- Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, p. poseł Ryszard Czarnecki - przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, p. prof. dr Andrzej Stelmachowski- Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, p. dr Zygmunt Szkopiak- Prezes Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych oraz p. dr Adam Bachleda-Curuś- Burmistrz Zakopanego.

 

5. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób z tego 37 przyjechało zza granicy z 10 krajów - Austrii, Białorusi, Francji, Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Reprezentowane były organizacje polonijne o zasięgu ponadkrajowym m.in. Europejska Rada Wspólnot Polonijnych (ERWP), Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej (PRDEZ)- na której to spotkaniu w marcu br. wniesiony został projekt zwołania niniejszej konferencji oraz Związek Harcerstwa poza Granicami Kraju (ZHPpGK). Ze środowisk krajowych reprezentowane były obok PFSRK bezpośrednio SRK diecezji Krakowskiej, Legnickiej, Sosnowieckiej, Gliwickiej i Częstochowskiej; Ruch Rodzina Rodzinie; Ruch Domowego Kościoła; Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Polski Związek Kobiet Katolickich: KUL; PAT w Krakowie i ZHR. Przybyli przedstawiciele Parlamentu, Rządu R.P. jak i samorządów lokalnych. W obradach wzięli udział m.in. - min. Maria Smereczyńska, dr Zygmunt Szkopiak , pos. Kazimierz Kapera, pos. Czesław Ryszka, pos. Zofia Krasicka-Domka, p. Olgierd Stepan - wiceprzewodniczący PRDEZ, dr hab. Kazimierz Wiatr - radca premiera ds. ruchów młodzieżowych, p. Agnieszka Bogucka - doradca premiera ds. organizacji pozarzadowych, prezes oddz. warszawskiego Wspólnoty Polskiej, p. Jerzy Jedliński - wiceprezydent Krakowa, p. Adam Bachleda-Curuś burmistrz Zakopanego oraz p. Krystyna Mochlińska - prezes IPAK. Nie zabrakło też oczywiście przedstawicieli Kościoła z członkiem Rady Episkopatu ds. Rodziny ks. prof. Władysławem Szewczykiem z Tarnowa i opiekunem duchowym krakowskich Stowarzyszeń ks. prof. Wacławem Gubałą z PAT na czele. Przygotowanie organizacyjne i programowe spotkania nadzorowali dr Andrzej Pawłowski ze Stow. Polskich Rodzin Katolickich w Austrii oraz p. Jan Szczudło ze Stow. Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej.

 

6. Konferencja rozpoczęła się w piątek. 1. października w południe i trwała do niedzieli 3 października do obiadu. Konferencję otworzyli Prezes PFRK dr Kazimierz Kapera, Prezes IPAK p. Krystyna Mochlińska oraz dr Andrzej Pawłowski SPRK w Austrii. Odczytane zostały pisma od Księdza Prymasa, Pani Marszałek Senatu i wielu innych osobistości, które wpłynęły z okazji konferencji. P. Mochlińska zapoznała zebranych ze specjalnym listem ks. abpa Szczepana Wesołego na tą okazję. Podczas konferencji odbyły się 3 sesje ogólne (prowadzili je dr Zenon Rudzki z Częstochowy, ks. prof. W. Gubała oraz dr A. Pawłowski), podczas których wygłoszono 16 referatów wprowadzających do dyskusji w zespołach tematycznych (patrz wykaz materiałów). Podczas dwóch sesji dyskusyjnych pracowano w pięciu zespołach - „Poradnictwo rodzinne dla Polaków poza Krajem” (prowadziła dr Alina Lichtarowicz, W.Brytania), „Grupy rówieśnicze jako środowiska wychowawcze” (p. Adam Błaszkiewicz, Litwa), „Rodziny w Polsce rozłączone emigracją (p. Maria Zielińska, p. Ewa Korn, Zakopane), „Wzajemna pomoc rodzina rodzinie Zachód-Polska-Wschód” (p. Agnieszka Bogucka, Warszawa), „Rodziny poza granicami Kraju w programie polityki Państwa” (dr Andrzej Pawłowski, Austria). Zespoły opracowały wnioski z przeprowadzonych prac, rezolucję do Premiera i Rządu w sprawie polityki prorodzinnej Państwa oraz list do Prezesa TVP w sprawie programów zawierających elementy demoralizujące (patrz załączniki). Materiały te zostały przedstawione i przyjęte przez konferencją na sesji podsumowującej prowadzonej przez p. posła Kazimierza Kaperę.

 

7. Uczestnicy spotkania podkreślili potrzebę dalszej kontynuacji prac konferencji. Za niezbędne uznano rozszerzenie i zacieśnienie współpracy polskich środowisk prorodzinnych poza krajem, w pierwszym rzędzie IPAK-u, PRDEZ i krajowych stowarzyszeń rodzin z Biurem Pełnomocnika Rządu ds, Rodziny, komisjami ds. Rodziny Sejmu i Senatu, odpowiednimi strukturami samorządowymi oraz pozarządowymi organizacjami prorodzinnymi w Polsce. We wnioskach wypracowanych w zespołach tematycznych wskazano wiele kierunków do praktycznej realizacji jak i zakresów wymagających przeprowadzenia badań. Za sprawy podstawowe uznano jak najszybsze przyjęcie przez Rząd programu polityki prorodzinnej Państwa oraz zakończenie legislacji parlamentarnej ustaw o Karcie Polaka i Repatriacji. Zebrani zwrócili się do PFSRK i IPAK o podjęcie się zorganizowania kolejnej konferencji o sytuacji polskich rodzin poza granicami kraju w roku 2000.

Za pierwsze efekty konferencji można z pewnością decyzję miasta Zakopanego o przyjęciu jednej rodziny z Kazachstanu, o której powiadomił zebranych burmistrz Adam Bachleda-Curuś. oraz przekazanie listu intencyjnego IPAK do PFSRK w sprawie bliższej współpracy, które oficjalnie zakończyło spotkanie.

 

8. Uczestnicy konferencji wystosowali list do Ojca Św. przekazując wyrazy synowskiej wierności i polecając polskie rodziny poza granicami kraju i rodziny w Polsce dotknięte emigracją Jego modlitwie i błogosławieństwu. Specjalne listy zostały także wysłane do Patronów Konferencji.

 

9. Podczas konferencje mieliśmy możliwość uczestnictwa z codziennej mszy św., na których wygłoszone zostały specjalne homilie korespondujące z tematyką spotkania. W sobotą wieczorem wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali przez Burmistrza Zakopanego, na „Wieczór Zakopiański”, gdzie w serdecznej atmosferze podziwialiśmy góralski folklor, natomiast w niedzielę przedstawiciele Konferencji złożyli wizytę w sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach. Krótkie niestety przerwy i wczesne godziny poranne wiele osób wykorzystało na spacery po pięknych w jesiennych barwach Tatrach, niestety zaproponowany przez Burmistrza wyjazd kolejką linowa na Kasprowy Wierch uniemożliwił silny wiatr.

 

10. Materiały konferencji - referaty wygłoszone, referaty i opracowania uzupełniające, listy i wnioski z dyskusji w zespołach były na bieżąco drukowane i przekazywane uczestnikom. Wszystkie materiały dostępne są w sekretariacie S.R.K. Archidiecezji Krakowskiej, p. Jan Szczudło, p. Małgorzata Niezgoda, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4 tel/fax -/48-12-632 03 52 lub -/48-12-632 10 97.

 

11. Informacje o konferencji zostały szeroko przekazane masmediom. Komunikat przesłany został do KAI i PAP. Na miejsce przybyli korespondenci kilku czasopism oraz lokalnej rozgłośni radiowej. Reportaże z konferencji przesłane zostają do prasy polonijnej i biuletynu Wspólnota Polska. Niniejsze sprawozdanie przesłane zostanie do licznych ośrodków polskich za granicą oraz środowisk prorodzinnych w kraju.

 

12. Organizacja konferencji była możliwa dzięki wielkiemu wysiłkowi organizacyjnemu IPAK, PFSRK (szczególności zespołu z SRK Archidiecezji Krakowskiej pod kierunkiem p. Jana Szczudło) i SPRK w Austrii oraz życzliwej pomocy Rektora domu rekolekcyjnego „Księżówka” i samorządu Zakopanego.

Środki finansowe zawdzięczamy dotacji Senatu R.P. oraz ofiarności licznych uczestników (głównie zachodnioeuropejskiej), którzy pokryli znaczną część kosztów organizacji tego spotkania.

Przejawy życzliwości i konkretną pomoc otrzymaliśmy ze strony wielu innych osób z Kraju i Zagranicy - począwszy od dostojnych Patronów, uczestników Komitetu Honorowego, członków władz administracyjnych i samorządowych, rektorów Polskich Misji Katolickich i działaczy polskich w licznych krajach świata, szanownych referentów aż po samych niezwykle aktywnych uczestników Konferencji.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za te dary serca które włożyliście w taką formę poparcia dla polskich rodzin poza granicami kraju i rodzin w Polsce rozdzielonych i dotkniętych emigracją.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Krystyna Mochlińska - Prezes IPAK

dr Andrzej Pawłowski -SPRK w Austrii

 

10. października 1999r.

 

 

 

 

LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

Wasza Świątobliwość, Umiłowany Ojcze Święty

 

Zebrani na Konferencji; „Sytuacja rodzin polskich poza granicami Kraju, która odbywa się w centrum stolicy Podhala, w Zakopanem-„Księżówce”, pragniemy przesłać gorące pozdrowienia i zapewnienia o pamięci w modlitwie.

Wiemy, jak Waszej Świątobliwości bardzo leży na sercu sprawa rodziny, jej trwałości oraz roli w wychowaniu człowieka. Konferencja zwołana z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii podejmuje bardzo złożone, ale jakże palące problemy sytuacji rodzin polskich, które znalazły się poza granicami Ojczyzny albo też są czasowo lub trwale rozdzielone emigracją swoich członków. Uczestnicy zabrani z kilku krajów starają się znaleźć optymalne rozwiązania tych złożonych problemów.

Prosimy Waszą Świątobliwość o modlitwę i o apostolskie błogosławieństwo w naszych poczynaniach.

 

 

W imieniu uczestników i organizatorów

 

 

Prezes Polskiej Federacji Prezes Instytutu Polskiego Asystent Koscielny SRK

Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Akcji Katolickiej w W.Brytanii Wacław Gubała

dr Kazimierz Kapera Krystyna Mochlińska

 

 

 

 

Wykaz materiałów Konferencji:

 

I. Referaty wygłoszone na konferencji „Sytuacja rodzin polskich poza granicami kraju”

Zakopane-Księżówka 1-3.10.1999 r.

 

1. „Zagrożenia i problemy integracji rodzin polskich w nowe społeczeństwa”

Barbara Płaszczyńska (Paryż) przew. komisji ds. rodziny PRDEZ

„Konflikt międzypokoleniowy w warunkach emigracyjnych”

ks. Krzysztof Tyliszczak (Anglia), przew. Komisji ds. młodzieży PRDEZ

„Małżeństwa mieszane”

Irena i Piotr Potapow (Białoruś), Zw.Polaków na Białorusi, Parafia Mohylew

„Małżeństwa mieszane polsko-węgierskie” (koreferat do tematu 4)

Elżbieta Molnarne-Cieślewicz (Budapeszt) Stow. Katolików Polskich na Węgrzech im. Św. Wojciecha

„Grupy rówieśnicze jako środowisko wychowawcze poza Krajem"

Adam Błaszkiewicz (Wilno) Przew. ZHP na Litwie,

„Harcerstwo na Zachodzie po II wojnie światowej” (koreferat do tematu 5)

Barbara Bienias (Londyn) ZHP poza Granicami Kraju

„Specjalne „emigracyjne" poradnictwo rodzinne"

dr Alina Lichtarowicz (Nottingham) przew. Kom. ds. rodzin IPAK

„Rodziny w Polsce rozłączone emigracją rarobkową”

Ewa Korn, Maria Zielińska (Zakpane) Poradnia Rodzinna, Psychologiczna

„Opieka nad rodzicami w Kraju, osoby starsze poza Krajem"

Jacek Blij (Hamburg) PRDEZ, Ruch Domowego Kocioła

„Wzajemna pomoc rodzina rodzinie Zachód-Polska-Wschód"

dr Andrzej Pawłowski (Wiedeń) PRDEZ, Stow.Polskich Rodzin Katolickich w Austrii

„Sytuacja polskich rodzin zesłańczych na Wschodzie”

Aleksandra Ślusarek (Niepołomice)

„Przegląd dotychczasowych badań nad rodz. polskimi poza granicami kraju”

ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Lublin) Dyr. Inst. Badań nad Polonią i Duszp. Polonijnym KUL

„Rodzina emigracyjna w trosce Kościoła Katolickiego”

ks. prof. Władysław Szewczyk (Tarnów) członek Rady ds. Duszpasterstwa Rodzin Episkopatu Polski

„Założenia polityki prorodzinnej Państwa w zakresie rodz. polsk. Za granicą”

min. Maria Smereczyńska (Warszawa), Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny, poseł na Sejm

„Rodzina w świetle nauczania papieskiego - powołanie kobiety”

Czesław i Elżbieta Ryszka (Czeladź) poseł na Sejm / pisarka

„Polska Macierz Szkolna jako sojusznik rodziny"

Aleksandra Podhorodecka (Londyn) Prezes Pol. Mac. Szkolnej w W.Brytanii

„Pozarzadowe środowiska prorodzinne w Polsce”

dr Kazimierz Kapera (Kraków) poseł na Sejm, Prezes PFSR

 

 

Dokumenty przyjęte na konferencji

Wnioski z pracy zespołów I-V

Wnioski z dyskusji ogólnej

Rezolucja w sprawie polityki prorodzinnej Państwa

List do prezesa TVP w sprawie progr. zawierających elementy demoralizujące

List do Ojca Świętego

Listy do Patronów Konferencji,

 

 

II. Inne materiały i opracowania prezentowane i dostępne na konferencji

 

1. List pasterski abpa Szczepana Wesołego z okazji konferencji

2.„Raport o sytuacji polskich rodzin" - Biuro Pełnomocnika ds. Rodziny, Warszawa 1998

3.„Sytuacja rodzin polskich za granicą” (materiał przekazny i zwarty w projekcie Raportu o sytuacji

polsk. rodz., który został z niego przez rząd wyłączony)

Agnieszka Bogucka (Warszawa), Andrzej Pawłowski (Wiedeń) i inni (1998)

4.„Polityka prorodzinna kraju" (projekt) - kierunek IX Polskie rodziny poza granicami kraju ( X.1998)

List III Zjazdu Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych do Premiera R.P. w sprawie wyłączenia

tematyki polskich rodzin poza granicami Kraju w Raportu o sytuacji polskich rodzin (Pułtusk, IX.1998)

6.„Problemy wychowawcze w środowiskach emigracyjnych”

ks prof. dr Edward Walewander, Lublin 1998

7.„Emigracyjna rodzina kościołem domowym”

abp Szczepan Wesoły

8.„Polskie rodziny w Austrii 1999" (krótka prezentacja)

Andrzej Pawłowski (Wiedeń)

9.„Polacy w Słowacji” (krótka prezentacja)

Irena Zacharova (Martin)

10.„Opis środowiska polonijnego w Hamburgu”

Henryk Koszałka (Hamburg)

„Polskie rodziny na Ukrainie"

Czesław Bryk (Lwów)

12.„Religijność rodziny emigracyjnej w Północnych Niemczech”

Henryk Koszałka (Hamburg)

13.„Instytucjonalny charakter małżeństwa i rodz. w opinii Polonii Półn.Niemiec"

Grażyna Koszałka (Hamburg)

14.„Katolicka tradycja rodzinna jako unikalna wartość wnoszona w społeczeństwa

lokalne przez rodz. polskie żyjące poza krajem - jej szanse i zagrożenia"

Andrzej Pawłowski (Wiedeń)

15.„Analiza porównawcza niektórych czynników dot. i wpływających na rodziny w wybranych krajach”

Andrzej Pawłowski (Wiedeń)

 

 

 

 

REZOLUCJA W SPRAWIE POLITYKI PRORODZINNEJ PAŃSTWA

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Rodzina i społeczeństwo, połączone ze sobą żywotnymi i organicznymi więzami, uzupełniają się w funkcji obrony i rozwoju dobra wszystkich ludzi i każdego człowieka. Społeczeństwo, a w szczególności państwo i organizacje międzynarodowe, winny uczynić wszystko, co możliwe celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy - politycznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej niezbędnej do umocnienia jedności i stabilności rodziny, tak aby mogła ona sprostać swym specyficznym zadaniom.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z gorącym apelem do Pana Premiera, a za Pana pośrednictwem do Rady Ministrów o niezwłoczne przyjęcie Programu Polityki Prorodzinnej Państwa. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt umieszczenia w projekcie Programu zapisu o pomocy rodzinom polskim poza granicami kraju. Szybkie przyjęcie Programu Polityki Prorodzinnej, deklarowanej przez AWS już w swym programie wyborczym, jest niezwykle oczekiwane przez polskie rodziny w kraju i za poza granicami.

Uczestnicy konferencji

„Sytuacja rodzin polskich poza granicami kraju"

Zakopane, 1-3. październik 1999 r.

 

 

 

LIST DO PREZESA TVP

Prezes TVP Robert Kwiatkowski

do wiadomości Jerzy Braun, Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

Rodzina stanowi wspólnotę miłości i solidarności, jedyną pod względem możliwości nauczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, duchowych i religijnych istotnych dla rozwoju i powodzenia własnych członków i społeczeństwa.

Ważnym elementem wychowania młodego pokolenia do życia w rodzinie jest przekazanie mu integralnej wizji człowieka i rodziny. Dużym wsparciem dla tych działań jest więź z własnymi korzeniami kulturowymi i historycznymi. Podtrzymywanie tych więzi wśród Polaków poza granicami kraju jest trudne i mogłoby być wspierane przez przekaz telewizyjny audycji polskich.

Niestety, włączając te programy dla naszych dzieci, wielokrotnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować w nich wielu scen brutalnych, przemocy, pornografii i wielu innych obrazów nie sprzyjających budowaniu rodziny. Dlatego protestujemy niniejszym przeciw takim treściom w programach telewizyjnych emitowanych dla Polaków poza granicami kraju. Taki stan rzeczy godzi w dobro Polski i Polaków.

Uczestnicy konferencji

„Sytuacja rodzin polskich poza granicami kraju"

 

Zakopane, 1-3. październik 1999 r.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WNIOSKI Z PRAC ZESPOŁU V

(Rodziny poza granicami kraju w programie prorodzinnej polityki Państwa)

 

1. Należy uchwalić i przekazać Premierowi rezolucję w sprawie przyjęcia programu polityki prorodzinnej Państwa.

Wnieść tą problematykę na obrady spotkania Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych we Lwowie w październiku br.

Należy uzupełnić raport o stanie rodziny polskiej poza granicami kraju

- rozszerzyć zespół osób, spośród Polaków spoza Kraju, aktywnie współpracujący z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny oraz senacką i sejmową komisją ds. rodzin w zakresie problematyki polskich rodzin poza granicami kraju

- kontynuować i rozszerzać zakres prac badawczych w tych tematach

3. Należy nawiązać bezpośrednią wzajemną współpracę pomiędzy pozarządowymi organizacjami rodzin w Polsce i polskimi środowiskami tego typu poza Krajem, a w pierwszej kolejności pomiędzy Polską Federacją Stowarzyszeń Rodzin Katolickich a Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w W.Brytanii, Polska Rada Duszpasterską Europy Zachodniej i ogólnokrajowymi organizacjami rodzin, jak np. Stow.Polskich Rodzin Katolickich w Austrii. Podobne kontakty powinny się rozwijać z samorządami lokalnymi.

4. Uważamy, że dla utrzymania właściwego statusu społecznego i materialnego rodzin polskich poza granicami kraju, jak i rodzin w Polsce utrzymujących się z pracy za granicą, konieczne jest kontynuowanie i rozszerzanie działań rządu polskiego w zakresie podpisywania wzajemnych porozumień socjalno-emerytalnych pomiędzy Polską a głównymi krajami zamieszkiwania i zatrudnienia Polaków.

5. Z radością przyjmujemy senacką inicjatywę ustaw o Karcie Polaka i o Repatriacji. Oczekujemy rychłego zakończenia procesu legislacyjnego tych niezwykle ważnych aktów.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WNIOSKI Z PRAC ZESPOŁU IV

Wzajemna pomoc rodzina rodzinie, Zachód - Polska- Wschód

I. Podstawowe zasady postulowane dla współpracy pomiędzy środowiskami rodzin katolickich w Polsce i wśród Polaków poza granicami.

Polska, jako rodzinna ziemia Polaków powinna stanowić centrum promieniujące żywa tradycją i kulturą, otwarte miejsce spotkań, inspirujące działania na rzecz Polaków poza krajem, prawdziwą Macierzą otwartą dla każdego syna tej ziemi.

Wzajemne relacje realizowane są przy poszanowaniu godności i pełnej równości bez względu na miejsce zamieszkania Polaków.

Oparcie wszelkiej współpracy o struktury parafialne i prowadzenie jej w marę możliwości pod opieka duszpasterzy.