wiedenpaderewski.htm

* Jakie są główne cele programu „Paderewski”?

Program „Paderewski" jest kompleksową ofertą edukacyjną skierowaną do Polaków żyjących na całym świecie. Naczelnym celem programu edukacyjnego „Paderewski” jest stworzenie młodym, wychowywanym za granicą Polakom możliwości kształcenia się w polskich szkołach średnich – a poprzez to lepszego poznania współczesnego społeczeństwa polskiego z jego historią i kulturą. Autorzy programu liczą, że wielkie zasługi i pełna patriotyzmu postawa Ignacego Jana Paderewskiego – człowieka, który umiejętnie potrafił znaleźć w swoim życiu miejsce i dla wielkiej międzynarodowej kariery, i dla pracy na najwyższych stanowiskach państwowych w odradzającej się Polsce – staną się czytelnym wzorem dla tych, którzy podobnie jak Paderewski zapragną powrócić do Ojczyzny.

Wielu przedstawicieli młodzieży polonijnej chciałoby poznać kraj swoich przodków i rozważa możliwość związania swojej przyszłości z Polską. Polacy żyją w bardzo wielu miejscach na świecie, w bardzo różnych warunkach. Polska stara się zapewnić Polonii możliwość osiedlenia się w każdej chwili w ojczyźnie. Często jednak posługiwanie się przez naszych rodaków polszczyzną jedynie w zakresie języka mówionego wyniesionego z rodzinnego domu nie wystarcza do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Z tego też względu wielu Polaków żyjących wcześniej przez długie lata za granicą nie jest w stanie wykonywać w Polsce pracy wymagającej biegłego posługiwania się w mowie i piśmie specjalistycznym słownictwem. W przypadku Polaków ze Wschodu przeszkodą jest również brak środków na zagospodarowanie się w Polsce od razu całych rodzin.

Aby zmieniać ten stan rzeczy i likwidować opisane bariery, inicjatorzy programu chcą stworzyć możliwość młodym, wychowywanym za granicą Polakom uczenia się w polskim liceum. Gdańska Fundacja Oświatowa przygotowała program kształcenia indywidualnie dostosowywanego do potrzeb uczniów, aby mogli oni uzupełnić znajomość języka polskiego do poziomu i wymagań polskiej szkoły, a tym samym uzyskali realną możliwość kontynuowania nauki i studiowania w Polsce.

* Jakie korzyści mogą wynieść uczestnicy programu "Paderewski":

pogłębienie znajomości polskiej kultury i języka;

poznanie żyjących w Polsce rówieśników;

zapoznanie się z polskim systemem edukacji;

uzupełnienie wykształcenia o polską maturę;

przygotowanie się do studiowania w Polsce;

zyskanie możliwości pełnowartościowego, społecznego i zawodowego funkcjonowania w Polsce w przyszłości.

* Jaką rolę w realizacji programu „Paderewski” pełni Gdańskie Liceum Autonomiczne?

Pilotażowe realizowanie programu edukacyjnego „Paderewski” w Gdańskim Liceum Autonomicznym pozwala na wypracowanie odpowiednich rozwiązań edukacyjnych i organizacyjnych, które potem będą mogły być upowszechniane w innych szkołach, chcących wdrażać ten program w całej Polsce.

Działające w ramach Gdańskich Szkół Autonomicznych Gdańskie Liceum Autonomiczne jest szkołą niepubliczną, istniejącą od 1989 roku, założoną i prowadzoną przez Gdańską Fundację Oświatową. Liceum zapewnia indywidualne profilowanie kształcenia w sposób dostosowany do zainteresowań i predyspozycji uczniów, bardzo intensywną naukę języków obcych: angielskiego i – do wyboru – niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego. Szkoła od wielu lat stara się realizować taki program kształcenia, który maksymalnie zwiększa dalsze możliwości edukacyjne. Absolwenci Liceum to otwarci i kreatywni młodzi ludzie, dobrze przygotowani do studiowania zarówno w Polsce, jak i na uczelniach zagranicznych. Gdańskie Liceum Autonomiczne prowadzi także centrum egzaminacyjne SAT (egzaminy warunkujące przyjęcie na studia w Stanach Zjednoczonych).

* Jakie były początki programu „Paderewski”?

Gdańskie Liceum Autonomiczne od wielu lat współpracuje z amerykańską organizacją „Nacel Open Door”. Dzięki tej instytucji pewna liczba uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego uzyskała możliwość rocznej lub semestralnej nauki w Stanach Zjednoczonych. W ramach współpracy z „Nacel Open Door” Liceum gościło też w swoich murach młodzież amerykańską zapewniając jej zarówno edukację szkolną, jak i wspierając we wszelkich kwestiach związanych z organizacją ich pobytu w Polsce. Z oferty Gdańskiego Liceum Autonomicznego korzystali także Polacy urodzeni i wychowani w USA, którzy czasowo zawitali do kraju przodków – jeden z nich po trzech latach nauki w polskiej szkole z powodzeniem zdał polskie egzaminy maturalne.

W roku szkolnym 2002/2003 Anna Szpadzińska-Koss – nauczycielka plastyki, wiedzy o kulturze i historii sztuki Gdańskich Szkół Autonomicznych zwróciła uwagę na potrzeby edukacyjne młodzieży polskiej mieszkającej w litewskich Ejszyszkach. Akcja charytatywna zainicjowana na rzecz Domu Polskiego w Ejszyszkach przez uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych, zaowocowała takimi działaniami jak: sprzedaż cegiełek, bal charytatywny, aukcja prac uczniowskich, zbiórka pieniędzy na zakup pianina dla tej instytucji.

Nauczyciele Gdańskich Szkół Autonomicznych, przekazując pianino i okazując zainteresowanie potrzebom kulturalnym i edukacyjnym Polaków żyjących na Litwie (wcześniej w Gdańskich Szkołach Autonomicznych zbierano jeszcze na ich rzecz książki i pomoce szkolne), spotkali kilku młodych, zdolnych uczniów szkoły średniej – Polaków, mieszkających w Ejszyszkach, którzy marzą o zdobyciu w Polsce matury oraz ukończeniu studiów. W ten sposób, mając polskie wykształcenie, zyskaliby szansę dużo łatwiejszego przeprowadzenia się do Polski i funkcjonowania tutaj w dorosłym życiu. Na zaproszenie Szkół odwiedzili oni Gdańskie Liceum Autonomiczne. Ten pobyt zaowocował deklaracją przyjęcia ich do klasy maturalnej Liceum w tym roku szkolnym. Nauczyciele Gdańskiego Liceum Autonomicznego chcą udzielić im wszelkiej, zindywidualizowanej pomocy, aby mogli zdać polską maturę oraz egzaminy na studia.

* Jak zostać uczestnikiem programu „Paderewski"?

Uczestnikami programu mogą zostać młodzi ludzie, którzy:

mieszkają na stałe za granicą;

są w wieku 15-18 lat;

czują się Polakami;

znają, choć trochę, język polski;

chcą poznać Polskę i Polaków;

chcą się uczyć w Polsce i po polsku.

Zgłoszenia uczestników do programu „Paderewski” przyjmuje Gdańska Fundacja Oświatowa. Przynajmniej na około 5 miesięcy przed planowanym przybyciem ucznia powinny wpłynąć do Fundacji następujące dokumenty (na specjalnych formularzach, dostępnych na stronach internetowych Fundacji):

Zgłoszenie kandydata;

List motywacyjny kandydata;

Autoprezentacja kandydata;

Opinia szkoły kandydata;

Informacja od rodziców kandydata.

Zakwalifikowanie kandydata będzie następować na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz analizy możliwości zapewnienia konkretnemu kandydatowi nauki, opieki i wyżywienia. Udział w programie jest płatny, jednak kandydaci, którzy nie są w stanie sfinansować swojego pobytu, razem ze zgłoszeniem powinni nadesłać prośbę o stypendium. Największe szanse na uzyskanie stypendiów ma młodzież z terytorium krajów byłego Związku Radzieckiego.

Możliwe jest uczestniczenie w programie w czasie: najkrócej – przez semestr; najdłużej – przez trzy lata (tyle, ile trwa edukacja w liceum). Uczestnikowi, który uzyska maturę w ramach programu, udzielana będzie wszechstronna pomoc w podjęciu w Polsce studiów, jeśli tylko wyrazi takie zainteresowanie.

* Jak wesprzeć program „Paderewski"?

Wszyscy, którzy identyfikują się z ideą programu, mogą wesprzeć go w różny sposób. Niżej wymieniono główne sfery tego wsparcia. Zgłoszenie chęci wsparcia programu można przekazać Gdańskiej Fundacji Oświatowej, wypełniając krótką ankietę, którą jest dostępna na stronach internetowych Fundacji.

Rekrutacja uczestników programu

Istnieje wiele możliwości i dróg rekrutacji np.: osobiste kontakty, wysyłanie listów, zamieszczanie informacji na stronach internetowych oraz podejmowanie wielorakich, innych działań, aby przekonywać zagraniczną młodzież polskiego pochodzenia, że warto kształcić się w Polsce, że można w Polsce planować swoją przyszłość. Pierwszymi, uczestnikami programu są trzej Polacy z Litwy, zakwalifikowani do nauki w klasie maturalnej Gdańskiego Liceum Autonomicznego.

Sfinansowanie nauki i pobytu

Osoby i instytucje przekonane do wspierania programu mogą same dokonać wyboru i objąć opieką konkretnego ucznia, którego pobyt i naukę chcą sfinansować. Gdańska Fundacja Oświatowa zainteresowanym wspieraniem programu zapewnia dokładne informacje o kandydatach wymagających wsparcia oraz umożliwia bezpośredni kontakt z zakwalifikowanym uczestnikiem programu. Pierwsi uczestnicy programu mają zapewnione częściowe finansowanie nauki ze strony Gdańskiej Fundacji Oświatowej.

Zapewnienie edukacji

Licea ogólnokształcące, które chcą objąć uczestników programu zindywidualizowaną edukacją, mogą zadeklarować swój udział poprzez ustanowienie i zgłoszenie nauczycieli – indywidualnych opiekunów. Od nauczyciela – opiekuna oczekuje się, aby czuwał nad doborem i realizowaniem odpowiedniego programu edukacyjnego, który będzie zgodny z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami ucznia.

Gdańska Fundacja Oświatowa zajmuje się wypracowywaniem i rozpowszechnianiem programów nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb młodzieży polonijnej, przeznaczonych do realizowania w szkołach uczestniczących w programie „Paderewski”.

Pierwszym liceum, które już przystąpiło do programu jest Gdańskie Liceum Autonomiczne.

Zorganizowanie opieki, zakwaterowania i wyżywienia

Rodziny (również internaty i stołówki), będące w stanie zapewnić uczestnikom programu zakwaterowanie, opiekę lub wyżywienie mogą się zgłosić i zadeklarować swoją pomoc w tym względzie. Każda uzyskana w ten sposób pomoc wpłynie na obniżenie kosztów pobytu poszczególnych uczestników programu, co z kolei będzie miało istotny wpływ na poszerzanie zakresu całego przedsięwzięcia.

* Jak nawiązać kontakt w sprawie programu „Paderewski"?

Gdańska Fundacja Oświatowa koordynuje funkcjonowanie programu „Paderewski”, w szczególności dokładając wszelkich starań, aby w sposób dla obu stron możliwe najbardziej satysfakcjonujący dobrać do siebie: ucznia – uczestnika programu i rodzinę, która ma go gościć. Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w programie lub jego wspieraniem są proszeni o kontaktowanie się z:

 

Gdańska Fundacja Oświatowa, ul. Osiek 11/12, 80-842 Gdańsk,

tel./fax (0-58) 305-80-60, 305-80-61,

http://www.gfo.pl, e-mail: gfo@mail.gfo.pl

 

Nr konta bankowego Gdańskiej Fundacji Oświatowej:

Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 50 1090 1098 0000 0000 0901 5698