zawody2008.htm

Chicago, 16 lutego 2008 r.
XII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim

Podzial na grupy:

Lekarze:

Panie
do 35 lat
35-60
powyzej 60
 
Panowie
do 35 lat
35-60
powyzej 60

Rodziny lekarskie i sympatycy:

Panie do lat 50,  powyzej 50
 
Panowie do lat 50, powyzej 50

Dzieci:
(Uwaga: w zależności od ilości zapisanych dzieci, do ustalenia na miejscu)

Grupa mlodsza do 10 lat
Grupa starsza powyzej 10 lat

Klasyfikacja generalna

Z uwzględnieniem wieku wg. FIS

      Drużyny:

2 lekarzy z jednego państwa

Przewidywane są trofea (puchary) oraz dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych grupach (I, II, III miejsce).

       Sponsorzy w poszczególnych grupach:

Lekarze – Panie (3 grupy, razem 9 pucharów):

2 grupy – 6 pucharów

(sponsoruje: dr Paloma, Jack Kulisiewicz)

1 grupa (najstarsza) – 3 puchary

(sponsoruje: Stowarzyszenie Pomocy Klinice Neurologii Wieku Podesz³ego; prof. Grzegorz Opala)

Lekarze – Panowie (4 grupy, razem 12 pucharów):

3 grupy – 9 pucharów

(sponsoruje: N.Z.O.Z. „LuksMed"; dr Jan Gniadek)

1 grupa (najstarsza) – 3 puchary

(sponsoruje: Stowarzyszenie Pomocy Klinice Neurologii Wieku Podesz³ego; prof. Grzegorz Opala)

Rodziny i sympatycy (4 grupy, razem 12 pucharów):

Panie 2 grupy – 6 pucharów

(sponsoruje: E.S. Windows, Inc.; P. El¿bieta, Stanislaw Bafia)

          Panowie 2 grupy – 6 pucharów

(sponsoruje: Gomobile; P. Adrian Mazur, Krzysztof Wos)

Dzieci (2 grupy, razem 6 pucharów):

          (sponsoruje: "Medicina"; doc. Andrzej Matyja, dr Jerzy Kękuś)

Klasyfikacja „generalna" lekarzy wg. FIS (3 puchary):
Lekarze – Panie, Lekarze - Panowie

          (sponsoruje: Naczelna Rada Lekarska; doc. Andrzej Matyja, dr Konstanty Radziwill)

Drużyny (6 pucharów):
3 najlepsze drużyny ( 2 lekarzy z danego kraju w każdej drużynie)
(sponsoruje: Polska Grupa Medyczna; prof. Lech Poloński)

Medale:
(sponsoruje: Cardiology; dr Bronislaw Orawiec)

opr. dr Bronislaw Orawiec

Prezes ZLP
Tel. 773-594-1515
Fax: 773-594-1674
E-mail: drorawiec@aol.com

 

 


Ś
WIATOWE MISTRZOSTWA LEKARZY POLONIJNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

 

REGULAMIN

&1

Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim s¹ dorocznymi amatorskimi zawodami narciarskimi dla lekarzy, rodzin oraz sympatyków Klubu.

&2

Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowy (KS) "Bronek" Zwi¹zku Lekarzy Polski w Chicago. Na ka¿dych zawodach powo³uje siê 3 albo

5 osobow¹ Komisjê Sêdziowsk¹. Patronat mog¹ sprawowaæ organizacje polonijne, urzêdy oraz firmy pañstwowe i prywatne.

&3

Celem zawodów jest upowszechnianie jazdy na nartach, propagowanie zdrowego sportowego stylu ¿ycia, podtrzymywanie i nawi¹zywanie nowych wiêzi kole¿eñskich, kontynuowanie tradycji mistrzostw oraz pog³êbianie wiedzy fachowej poprzez dyskusje, prelekcje i wyk³ady.

&4

Prawo startu w zawodach maj¹ lekarze medycyny, stomatologii, weterynarii i farmacji, którzy ukoñczyli studia lekarskie w Polsce lub za granic¹. Prawo startu maj¹ równie¿ cz³onkowie rodzin lekarskich oraz sympatycy Klubu. Wszystkich uczestników obowi¹zuje wpisowe (ustalane w zale¿noœci od kosztów imprezy).

&5

Zawody odbywaj¹ siê w klasyfikacji indywidualnej w grupach: pañ, panów, rodzin i sympatyków, dzieci oraz generalnej z uwzględnieniem wieku wg. przelicznika FIS. Prowadzona jest tak¿e klasyfikacja dru¿ynowa,

w której sumuje siê najlepsze czasy przejazdów dwóch lekarzy z danego pañstwa.

 

&6

Zawody s¹ rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego (PZN) dostosowanego do potrzeb Klubu. Przewiduje siê trzy przejazdy slalomu, z których suma dwóch najlepszych czasów stanowi

o koñcowym wyniku.

&7

Kolejnoœæ startu zawodników nastêpuje wg. wylosowanych numerów startowych. Kolejnoœæ startu grup jest nastêpuj¹ca: dzieci, panie, panowie, rodziny i sympatycy.

&8

Termin zawodów jest podawany do wiadomoœci w specjalnym komunikacie oraz w œrodkach masowego przekazu (z uwagi na warunki œniegowe i techniczne miejsce oraz termin mog¹ ulegaæ zmianie).

&9

Ka¿dy uczestnik imprezy ma prawo wniesienia protestu. Pisemne protesty nale¿y dostarczyæ do organizatora w trakcie zawodów albo bezpoœrednio po ich zakoñczeniu. Protest zostanie rozpatrzony, je¿eli zostanie z³o¿ony na piœmie w ci¹gu 15 minut po zakoñczeniu zawodów oraz wp³acona zostanie kaucja w wysokoœci 30 Euro (w przypadku odrzucenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

&10

Ka¿dy uczestnik podpisuje oœwiadczenie, ¿e startuje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i w razie kontuzji lub wypadku nie bêdzie roœciæ ¿adnych

pretensji do organizatorów, patronów, sponsorów, miejsca zawodów itp.

&11

Miejsce oraz termin zakoñczenia mistrzostw, og³oszenie wyników i rozdanie trofeów s¹ podawane podczas zawodów. Organizator przewiduje trofea oraz dyplomy dla zwyciêzców w poszczególnych grupach, a tak¿e medale

i dyplomy dla zwyciêskich dru¿yn (1, 2, 3 miejsce).

&12

Organizator ma prawo zmiany oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

Opracowa³ oraz uaktualni³

dr Bronis³aw Orawiec

Chicago, 16 lutego 2008 r.

 

XII Œwiatowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych
w Narciarstwie Alpejskim

Zwolnienie od odpowiedzialnoœci

Proszê przeczytac uwaznie:

 

Ja, nizej podpisany_________________________________mam

swiadomosc, ze narciarstwo alpejskie jest niebezpiecznym sportem, który moze prowadzic do powaznej kontuzji, a nawet œmierci. W pelni rozumiê i zgadzam siê

wziac na siebie calkowita odpowiedzialnosc oraz ryzyko zwiazane z uczestnictwem w zawodach narciarskich.

Niniejszym, w imieniu swoim wlasnym, moich spadkobierców, osób po mnie dziedziczacych, moich prawnych opiekunów, moich prawnych przedstawicieli lub osób przeze mnie upowaznionych, ZWALNIAM: Klub Sportowy " Bronek", Zwiazek Lekarzy Polskich w Chicago, ich pracowników, reprezentantów oraz organizatorów imprezy, OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ ORAZ OD JAKICHKOLWIEK ROSZCZEÑ FINANSOWYCH za potencjalne uszkodzenia cielesne, komplikacje lub smierc bêdace wynikiem mojego uczestnictwa w XII Światowych Mistrzostwach Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim.

Moim podpisem potwierdzam, ze przeczytalem oraz rozumiem znaczenie niniejszego ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŒCI i zgadzam siê na wyzej wymienione warunki.

 

_____________________ ______________ ________________

Nazwisko i imiê (drukowac) Data Podpis

 

_____________________ _______________ ________________

Nazwisko i imiê rodzica Data Podpis
(drukowac)

Chicago, 16 lutego 2008 r.

Drodzy Koledzy Narciarze,

Uprzejmie informuję, że dnia 13 marca 2008 r. (czwartek) podczas zimowiska organizowanego przez dr. Zbigniewa Kosteckiego, odbędą się XII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Zwi¹zku Lekarzy Polskich w Chicago, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Kongresu Polonii Niemieckiej. Rejestracja odbędzie się w œrodê12 marca, a zakończenie w pi¹tek14 marca 2008 r. w Hotelu Holiday Inn w Dimaro.

Gorąco zachęcam uczestników zawodów do zapoznania się z regulaminem Mistrzostw. Możliwe są zmiany w regulaminie wynikające z ewentualnych potrzeb organizacyjnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, konieczne jest podpisanie oświadczenia – zwolnienie od odpowiedzialności („Waiver of Liability").

W załaczeniu przesyłam regulamin, oświadczenie w wersji polskiej i angielskiej, podzia³ na grupy oraz listê sponsorów.

Cieszę się, że wkrótce spotkamy się w licznym gronie wspaniałych przyjaciół !

 

Z powa¿aniem,

Bronisław Orawiec, MD
Prezes ZLP

XII World Polish Physician
Alpine Ski Championship

Waiver of Liability

Please Read Carefully:

 

I,______________________________, HEREBY ACKNOWLEDGE that ski racing

(Print Name)

is a dangerous sport which can lead to serious injury, or even death. I understand and agree to personally assume any and all of the liability and risk of Alpine Racing.

Further, I agree on behalf of myself, my heirs, survivors, guardians, legal representatives, or assignees to HOLD HARMLESS AND RELEASE the KS "Bronek", Polish American Medical Society, Polish Medical Association in Germany, it’s officers, organizers, and representatives from any responsibility or liability for any and all personal injuries or death which I may suffer during and as results of my participation in the XII World Polish Physician Alpine Ski Championship.

By my signature I indicate that I have read and understood this WAIVER OF LIABILITY and agree to its terms.

 

________________________ ____________ __________________________

Racer Name (print) Date Racer Signature

________________________ ____________ ____________________________

Parent Name (print) Date Parents Signature For Minor