Regulamin

1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

NETSTEL SOFTWARE – NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269073, NIP: 677-22-83-320, REGON: 120391080.

Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazwą “polonia”, do którego prawa wyłączne przysługują NETSTEL SOFTWARE.

Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez NETSTEL SOFTWARE, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym https://www.polonia.org/ lub innym wskazanym przez NETSTEL SOFTWARE.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług NETSTEL SOFTWARE, umieszcza w serwisie treści reklamowe lub marketingowe.

Przedsiębiorca – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której dane znajduje się w Bazie Danych Serwisu

Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują NETSTEL SOFTWARE.

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi.

2.3. Źródłem danych wykorzystywanych w Serwisie jest publiczny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz wpisy dokonane na indywidualny wniosek podmiotów. Rejestr ten ma charakter jawny, a tym samym w części publicznej Rejestru każdy Użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w szczególności, podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych, adwokatów, prawników, radców prawnych, tłumaczy, firm prywatnych oraz polonijnych szkół na całym świecie.

2.4.W ramach Serwisu, NETSTEL SOFTWARE współpracuje z Klientami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE. Do usług świadczonych przez NETSTEL SOFTWARE stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz, w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez NETSTEL SOFTWARE).

2.5. NETSTEL SOFTWARE zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez NETSTEL SOFTWARE bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

2.6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

3. Dodawanie opinii

3.1. NETSTEL SOFTWARE zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o Przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie.

3.2. Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności Przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.

3.3. Zabrania się dodawania opinii, zawierających treści reklamowe lub nie zamówionej informacji handlowej.

3.4. Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą mieć charakteru obraźliwego, naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.

3.5. NETSTEL SOFTWARE zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii lub usunięcia opinii opublikowanej, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.

3.6. Chcąc dodać opinię o Przedsiębiorcy Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:

i. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

ii. system operacyjny Android, Windows Mobile lub Symbian w celach przeglądania stron przy użyciu narzędzi mobilnych w szczególności telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów czy netbooków.

iii. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.polonia.org) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

5.2 Osobom fizycznym, które zawierają umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. Zasady dodawnia stron wizytówek do Katalogu Działalności Leczniczych.

6.1. Dodawanie i utrzymywanie wpisu w Katalogu Działalności Leczniczych równoznaczne jest z akceptacją niniejszych zasad i Regulaminu.

6.2. Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych.

6.3. Zgłoszenie strony nie gwarantuje zaakceptowania wpisu.

6.4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy przestrzegać wyświetlanych wskazówek. Niedbale wypełnione zgłoszenie (np. tytuł lub opis będący listą słów kluczowych) może być powodem opóźnienia rozpatrzenia strony. NETSTEL SOFTWARE zastrzega możliwość zmiany tytułu, opisu, słów kluczowych i kategorii.

6.5. Opis powinien zwięźle informować o zawartości zgłaszanej strony. Powinien być napisany poprawną polszczyzną.

6.6. Dodanie wizytówki jest bezpłatne.

6.7. Promowanie wizytówki – płatna funkcjonalność Serwisu polegająca na promowaniu wizytówki na stronie głównej, wyróżnienie na stronie kraju i miasta, opis świadczonych usług, dodanie zdjęcia lub loga (www.polscylekarze.org/konto-lekarza).

7. Płatności

7.1. NETSTEL SOFTWARE umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży usług w następujący sposób:

i. przedpłata online przelewem bankowym

ii. przedpłata online zewnętrznym system płatności PayU (obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).

7.2. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego.

8.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez NETSTEL SOFTWARE w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:, NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków bądź w formie elektronicznej na adres: admin@netstel.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

8.2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

8.3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez NETSTEL SOFTWARE.

8.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez NETSTEL SOFTWARE.

8.5. Decyzja NETSTEL SOFTWARE, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

8.6. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

9. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

9.1. NETSTEL SOFTWARE zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

9.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w szczególności w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

9.3. NETSTEL SOFTWARE nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej prze NETSTEL SOFTWARE ). NETSTEL SOFTWARE ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

9.4. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji, w szczególności za skorzystanie z usług Przedsiębiorców znajdujących się Bazie Danych.

9.5. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Kientów NETSTEL SOFTWARE dostarczających dany serwis/treści.

9.6. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.

9.7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, NETSTEL SOFTWARE wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

9.8. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe NETSTEL SOFTWARE wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.9. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie

9.10. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują NETSTEL SOFTWARE. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez NETSTEL SOFTWARE lub podmioty działające na jego zlecenie.

10.2. NETSTEL SOFTWARE niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

10.3. NETSTEL SOFTWARE niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela NETSTEL SOFTWARE nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych NETSTEL SOFTWARE Polska oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty NETSTEL SOFTWARE Polska związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

10.4. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

i. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

ii. wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody NETSTEL SOFTWARE lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

10.5. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a NETSTEL SOFTWARE przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

11. Ochrona prywatności Użytkowników

11.1. NETSTEL SOFTWARE uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

11.2. NETSTEL SOFTWARE zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

11.3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku i Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

11.4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, NETSTEL SOFTWARE dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. NETSTEL SOFTWARE będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).

11.5. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia NETSTEL SOFTWARE do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, Klientom/reklamodawcom NETSTEL SOFTWARE.

12. Ochrona prywatności Przedsiębiorców

12.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Przedsiębiorców jest: NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków

2) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Przedsiębiorcy, którego dane dotyczą wyrażona przy okazji rejestrowania swojej działalności leczniczej w jawnym Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) będąca warunkiem koniecznym do prawidłowego zarejestrowania danej działalności leczniczej. Celem przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy jest realizacja zadań związanych z udostępnieniem oraz ułatwieniem Użytkownikom pozyskiwania danych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

3) odbiorcami danych osobowych Przedsiębiorców będą Użytkownicy korzystający z Serwisu, biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, Policja), inne podmioty, na życzenie lub uzyskanie odrębnej zgody od Przedsiębiorca

4) Okres przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:

a) wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)

b) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora

c) czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

5) w ramach Serwisu, każdy Przedsiębiorca ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych znajdujących się w Bazie Danych Serwisu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres mailowy NETSTEL SOFTWARE, tj. admin@netstel.pl. Żądania winny być rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

6) każdy Przedsiębiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

13. Postanowienia końcowe.

13.1. NETSTEL SOFTWARE ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

13.2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie https://www.polonia.org

13.3. Regulamin podlega prawu polskiemu

13.4. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków


Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2024 roku.