Polacy na świecie

Polacy na Ukrainie

Polska ludność zamieszkiwała Ukrainę już od wieków, a znajdujące się na jej terenach Grody Czerwieńskie, stanowiące ważny węzeł na szlaku rzecznym z Bałtyku do Morza Czarnego, były przedmiotami sporów pomiędzy Polską i Rusią. Rejony te zostały włączone na stałe do Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego. Z czasem coraz większe obszary Ukrainy zostały włączone do Polski - po Unii Lubelskiej aż ¾ terenów dzisiejszej Ukrainy wchodziło w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Po rozbiorach oraz po upadku powstania listopadowego i styczniowego ludność polska poddana została represjom – polskie szkoły i instytucje zostały zlikwidowane, a majątki Polaków były konfiskowane.

Po I wojnie światowej w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej zamieszkiwało ok 650 tysięcy Polaków, którzy zamieszkiwali głownie tereny dawnych kresów I Rzeczypospolitej. W 1925 roku władze sowieckie podjęły próby tworzenia polskich regionów autonomicznych – w obwodzie wołyńskim powstał Polski Rejon Narodowościowy im. Juliana Marchlewskiego na Ukrainie. Życie polonijne kwitło – powstawały polskie szkoły, instytucje społeczne i kulturalne. Od lat 30. region stał się jednak obiektem ataków propagandowych – na początku władze sowieckie ograniczały działalność polskich instytucji, z czasem rozpoczęły się masowe represji i deportacje ludności polskiej. W 1935 roku region został ostatecznie zamknięty.

Na terenach przyłączonych do Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1939 roku znajdowało się ok. 2,5 miliona Polaków. Kilkaset tysięcy zostało deportowanych na wschód – głównie na Syberię i do Kazachstanu. Na terenach dzisiejszej Ukrainy powstawały polskie organizacje konspiracyjne m. in. Tajna Organizacja Wojsk w Stanisławowie oraz Orzeł Biały na Wołyniu. Ludność polska narażona była na represje ze strony ukraińskich organizacji niepodległościowych oraz uzbrojonych band chłopów. Wynikiem walk polsko-ukraińskich ok. 100 tysięcy ofiar, głównie kobiet i dzieci, ok. 300 tysiącom udało się uciec na zachód. Do najbardziej krwawych strać doszło na Wołyniu. W latach 1944-48 oraz w 1956 roku z Ukrainy do Polski, na mocy porozumień rządowych, wyjechało ok. miliona Polaków.

Do końca lat 80. na Ukrainie działo niewiele polonijnych organizacji i stowarzyszeń – władze niechętne były Polakom i ograniczały działalność polonijną. Dziś na Ukrainie działa wiele stowarzyszeń, polskich szkół oraz klas polskojęzycznych w szkołach ukraińskich, a kościoły odprawiają msze w języku polskim.

 

Polacy i organizacje polonijne na Ukrainie:

Instytut Polski w Kijowie - www.polinst.kyiv.ua

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza - www.pol-ukr.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie - www.msppu.org.ua

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej - pauci.org

Ośrodek Wołanie z Wołynia - www.wolanie.regle.pl

Wołyń naszych przodków - Na Wołyniu - www.nawolyniu.pl

Stowarzyszenie "Odrodzenie" - polonia.org.ua

Dziennik Kijowski - www.dk.com.ua

Dom Polski w Kijowie - dom-polski.org.ua

Związek Polaków na Ukrainie - z-p-u.org

ZGODA Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków - www.facebook.com/ZGODA-Kijowskie-Narodowo%C5%9Bciowo-Kulturalne-Stowarzyszenie-Polak

Polskie Towarzystwo Opieki nas Grobami Wojskowymi we Lwowie - ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci

NasKKatedry Lwowskiej im. bł. Jana Pawła II - www.chorkatedry.lwowskabazylika.org.ua

Harcerstwo Polskie na Ukrainie - www.facebook.com/harcerstwopolskienaukr

Polski Chór "Echo" ze Lwowa - www.facebook.com/chor.echo

Lwowski Uniwersytet III Wieku - utwlwow.wordpress.com

Kurier Galicyjski - kuriergalicyjski.com

Polski Teatr Ludowy we Lwowie - www.teatr.pl.ua

Radio Lwów - www.radiolwow.org

Zespół Pieśni i Tańca "Weseli Lwowiacy" - weseli-lwowiacy.roztocze.com

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Mozaika Berdyczowska - mozberd.com.ua

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo ''Zgoda'' m.Borysław, Ukraina - www.facebook.com/zgoda.boryslaw

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie - www.polonia.kharkov.ua

Portal Słowo Polskie - slowopolskie.org

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie - znpu.pp.ua

Stowarzyszenie Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu - www.facebook.com/SKPimFelinskiej

Organizacja Społeczna "Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza" - bukpolonia.cv.ua

Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach - polska.sumy.ua

Dom Polski w Żytomierzu - dompolski.zt.ua

Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie - www.facebook.com/polonia.od.ua

Katolicki publiczny magazyn religijny "Credo" - credo.pro

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - ckpide.eu

Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku - www.facebook.com/tkp.przyjazn

Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego - tkp-karpinski.eu

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim - www.polacykamienca.org.ua

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie - zozpu.zhitomir.net

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im.J.Słowackiego w Krzemieńcu - www.facebook.com/TOKPKrzemieniec

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej - oddział w Mościskach - towarzystwo.mosciska.eu

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej - www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Towarzystwo-Kultury-Polskiej-Ziemi-Ostrogskiej

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu - www.facebook.com/pl.ptko

Towarzystwo Kultury Polskiej miasta Równego im. Władysława Reymonta - rowne.pl.ua

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej - Sambor Dom Polski - www.facebook.com/people/Tkpzl-Sambor-Dom-Polski

Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz - tkpz.com.ua

Dom Polski w Barze - bardompolski.org

 

Skomentuj

Nikt jeszcze nie skomentował, bądź pierwszy!

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm